Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta dla dr hab. Heleny Ostrowickiej, prof. uczelni

Dr hab. Helenie Ostrowickiej, profesor uczelni z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przyznano Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Pani Profesor jest kierownikiem Katedry Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem na Wydziale Pedagogiki UKW. Nagrodę za całokształt pracy naukowej i organizacyjnej oraz za działalność naukową w zakresie badań nad dyskursem edukacyjnym i polityką wobec szkolnictwa wyższego przyznano Laureatce na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych.

Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni publikuje w renomowanych wydawnictwach zagranicznych i krajowych. W ostatnich dwóch latach opublikowała 10 tekstów, w tym: 3 monografie oraz 2 artykuły w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej i 5 publikacji naukowych. Dorobek publikacyjny Pani Profesor w latach 2018-2019 w ocenie punktowej według bazy Expertus wynosi 470,4 pkt. W 2019 r. sfinalizowała 4-letni projekt Narodowego Centrum Nauki pt. „Urządzanie Uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”. Przez ostatnie dwa lata była ekspertką w zakresie badań jakościowych w projekcie dofinansowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Laureatka jest członkinią Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicząca Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Krytycznie z Foucaultem. Anarcheologia edukacji i przestrzeni publicznej”, organizatorką cyklicznych spotkań naukowych pn. „Spotkania z metodologią”, członkinią krajowych gremiów eksperckich Zespołu Ekspertów Naukowego Centrum Nauki, recenzentką trzech czasopism naukowych i ekspertką NCN i MNiSW.


Gratulujemy sukcesu!