Wyróżnienie od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Wyróżnienie od Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Wyróżnienie od Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Projekt Mobilność studentów i pracowników UKW - 2018-1-PL01-KA103-047794 otrzymał wyróżnienie od Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Raport z realizacji projektu uzyskał ocenę bardzo dobrą, a projekt został uznany za przykład dobrej praktyki, który może służyć innym instytucjom za źródło inspiracji.

W uzasadnieniu wyróżnienia podkreślono bardzo dobrą organizację mobilności oraz jej ważną rolę w rozwoju założeń uczelni. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zwróciła uwagę na wysoki poziom nadzoru i wsparcia, jakie uczestnicy mobilności otrzymali przez cały czas trwania projektu ze strony osób koordynujących programem Erasmus+.

W raporcie wskazano na bardzo wysoki poziom zadowolenia i satysfakcji z doświadczeń uzyskanych podczas realizacji wyjazdów stypendialnych, który został oceniony przez studentów i pracowników oraz na szeroki zakres działań związanych z upowszechnianiem rezultatów projektu zarówno na uczelni, jak i środowisku pozauczelnianym, który skutkuje skutecznością w zakresie obustronnej wymiany.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w uzasadnieniu wyróżnienia podkreśliła również wysoki standard realizacji projektu oraz zaangażowanie uczelni w kwestii przygotowania dla uczestników mobilności (tj. szkolenia z zakresu przygotowania planów studiów, warunków rozliczenia finansowego i merytorycznego stypendium, organizacji swojego pobytu za granicą). 

Z tej okazji Zespół Biura Współpracy Międzynarodowej postanowił złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom czynnie zaangażowanym w rozwój programu Erasmus+ na naszej uczelni, w szczególności dr. hab. inż. Markowi  Macko, prof. uczelni – Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy, dr. hab. Benedyktowi Odya, prof. uczelni – Prorektorowi  ds. Studenckich i Jakości Kształcenia oraz dotychczasowemu Koordynatorowi Instytutowemu Programu – dr Katarzynie Chmielewskiej, którzy wykazując zrozumienie dla idei internacjonalizacji bardzo wspierają w codziennej pracy.

BWM dziękuje również wszystkim wykładowcom prowadzącym zajęcia ze studentami zagranicznymi, koordynatorom w poszczególnych jednostkach UKW, studentom – Mentorom, członkom organizacji ESN UKW, pracownikom Domów Studenta UKW i wszystkim sympatykom Programu Erasmus+.

Pracownicy Biura zapraszają wszystkich Państwa do dalszej współpracy przy kolejnych projektach Erasmus+.

Link do Portalu Komisji Europejskiej – good practice: ec.europa.eu