Kierunki studiów wchodzące w skład Kolegiów Kierunki studiów wchodzące w skład Kolegiów

Kierunki studiów wchodzące w skład Kolegiów

Kolegium I:

 • edytorstwo,
 • filologia angielska,
 • filologia polska,
 • filologia rosyjska,
 • filozofia,
 • germanistyka,
 • historia,
 • kulturoznawstwo,
 • lingwistyka stosowana angielsko-arabska,
 • lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka,
 • lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska,
 • lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska,
 • lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska,
 • przewodnictwo i pilotaż turystyczny,
 • stosunki międzynarodowe,
 • wojskoznawstwo,
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków.

Kolegium II:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie,
 • logopedia,
 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (profil praktyczny),
 • pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym),
 • pedagogika resocjalizacyjna (profil praktyczny),
 • pedagogika,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • praca socjalna,
 • psychologia.

Kolegium III:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy, 
 • biologia, 
 • biotechnologia,
 • fizyka, 
 • geografia, 
 • informatyka, 
 • inżynieria bezpieczeństwa, 
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria techniczno-informatyczna,
 • matematyka, 
 • mechatronika,
 • ochrona środowiska,
 • rewitalizacja dróg wodnych, 
 • turystyka i rekreacja, 
 • wychowanie fizyczne,
 • zarządzanie kryzysowe w środowisku.

Kolegium IV:

 • administracja,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • ekonomia,
 • humanistyka drugiej generacji,
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną,
 • kryminologia,
 • politologia,
 • prawo w biznesie,
 • socjologia,
 • zarządzanie bezpieczeństwem narodowym.