Ryszard Nowicki z nominacją profesorską

28 września 2020 r. prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk humanistycznych dr hab. Ryszardowi Nowickiemu.

Prof. dr hab. Ryszard Nowicki ukończył studia w zakresie historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1986 r. Po okresie pracy w szkolnictwie i redakcjach lokalnych gazet związał się z obecnym Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w 2001 r. Podjął wówczas pracę w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W 2017 r. został przeniesiony do Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, obecnie Wydziału Historycznego.

W 2008 r. został członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, w 2010 r. kierownikiem Zakładu Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa, później prodziekanem Wydziału Humanistycznego ds. Dydaktycznych, zaś w okresie od 1 X 2018 do 30 IX 2019 był wicedyrektorem IHiSM.

Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Jacka Staszewskiego pt. Formy i zakres mecenatu magnackiego i kościelnego w 2. połowie  XVII w. w Wielkopolsce. Tematykę tę kontynuował przygotowując pod kierunkiem prof. Franciszka Mincera pracę doktorską, której temat brzmiał: Skórzewscy właściciele dóbr łabiszyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, a którą obronił na ówczesnej Akademii Bydgoskiej w 2001 r. Po siedmiu latach na Uniwersytecie Wrocławskim odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947.

W swoim dorobku prof. Ryszard Nowicki posiada 133 publikacje (stan na koniec X 2020 r.). Wśród nich ważną grupę zajmują prace poświęcone hrabiom Skórzewskim z Lubostronia, ochronie zbiorów bibliotecznych, wydawnictwa źródłowe.

W latach 2012-2015 był kierownikiem projektu badawczego Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Wiele miejsca w działalności prof. Ryszarda Nowickiego zajmowała popularyzacja nauki, spotkania autorskie i wywiady.

W 2011 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.