Dr Łukasz Brzeziński otrzymał nagrodę I stopnia oraz honorowe wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dr Łukasz Brzeziński, pracownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki UKW otrzymał nagrodę I stopnia w ramach XXII edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlepsze prace dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej oraz honorowe wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uroczystość przekazania nagród połączona z wystąpieniami laureatów konkursu, z uwagi na pandemię, odbyła się on-line. Nagrodę przekazała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marlena Maląg.

Doktor jest autorem rozprawy naukowej „Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych – możliwości i ograniczenia”. 11 września 2020 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Łukasza Brzezińskiego. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Ryszard Gerlach i promotor wspomagający dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni. Recenzentami pracy byli dr hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. uczelni oraz dr hab. Daniel Kukla, prof. uczelni. 22 września 2020 roku Rada Dziedziny Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadającą Łukaszowi Brzezińskiemu stopnień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Komisja Konkur­sowa XXII edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych dokonała oceny zgłos­zonych prac konkur­sowych sto­su­jąc następu­jące kryteria:

  1. Tem­aty­czną zgod­ność pracy z ustalonym zakre­sem konkursu.
  2. Aktu­al­ność i ory­gi­nal­ność pod­jętego tematu.
  3. Poz­naw­czą i mery­to­ryczną wartość pracy.
  4. Przy­dat­ność pracy dla roz­woju teorii i/lub doskonale­nia praktyki.
  5. Właś­ci­wość zas­tosowanych metod badaw­czych oraz poprawność inter­pre­tacji i opra­cow­a­nia wyników badań.
  6. Formę uję­cia oraz prezen­tacji tematu.

Rozprawa naukowa dra Łukasza Brzezińskiego spełniała wszystkie wymagania. Gratulujemy!