Hanna Liberska uhonorowana przez Prezydenta RP tytułem profesora nauk społecznych

W dniu 6 kwietnia 2021 prof. dr hab. Hanna Liberska została uhonorowana przez Prezydenta RP tytułem profesora nauk społecznych.

Hanna Liberska – urodzona w Poznaniu, psycholog, biolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w którym była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w latach 1981-2007. Zarówno stopień doktora nauk humanistycznych, jak i stopień doktora habilitowanego uzyskała w UAM. Praca doktorska obejmowała badania eksperymentalne nad funkcjonowaniem intelektualnym młodzieży. Promotorem była Prof. dr hab. Maria Tyszkowa. Podstawą habilitacji była monografia oparta na wieloletnich badaniach nad kształtowaniem perspektyw temporalnych młodzieży w okresie transformacji systemowej.

W Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego pracuje od 2007 r. Kieruje Katedrą Psychologii Społecznej. Główny nurt badań dotyczy problemów życia rodzinnego, psychologii rozwoju i edukacji, patologii społecznych i psychologii cross-cultural. Autorka lub współautorka ponad 200 prac naukowych, wielu popularno-naukowych, w języku polskim, angielskim i rosyjskim opublikowanych w czasopismach i wydawnictwach krajowych i międzynarodowych, a ponad 160 prac  zostało opublikowanych w okresie pracy w UKW. (Wskaźnik Hirscha 14) Na szczególną uwagę zasługują trzy monografie tematyczne: Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania (2004), Psychologia agresji: wybrane problemy (2016) (współautorka), Kim jest współczesny młody katolik? Wybrane aspekty obrazy psychologicznego (2017) (współautorka) oraz cykl artykułów na temat przeżyć i zmian struktur psychologicznych mężczyzn wchodzących rolę ojca. Redaktorka lub współredaktorka 20 monografii naukowych, w tym Psychologia wychowana. Wybrane problemy (2020), Psychologia rodziny (2014), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: możliwości i ograniczenia rozwoju (2011), Tożsamość a współczesność: nowe tendencje i zagrożenia (2007), Małżeństwo: męskość-kobiecość, miłość, konflikt (2001), Realations in marriage and family: Genesis, quality and development (2011), Aggression as a Challenge : Theory and research: Current Problems (2016), Selected psychosocial and medical problems of transplantation (2016), Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities (2014), serii wydawniczej Current psychosocial problems in traditional and novel approache ( 2011, 2012, 2014, 2016) i innych. Wśród wyżej wymienionych warto odnotować wartość naukową i walory dydaktyczne przynajmniej dwóch książek: Psychologia Rodziny (współredaktor I.Janicka, UŁ) oraz Psychologia wychowana. Wybrane problemy (współredaktor J.Trempała, UKW).

Wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych obejmują 11 wykładów, 164 referaty i postery (w tym 69 wystąpień na konferencjach zagranicznych). Przewodnicząca trzech konferencji międzynarodowych i 9 ogólnopolskich. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych kliku konferencji krajowych. Wykłady na uniwersytetach zagranicznych, w tym w Groningen, Bernie, Padwie, Perugii, Pilznie, Bańskiej Bystrzycy, Żytomierzu. Członek Komisji Doktorskiej Uniwersytetu w Padwie (2016-2017). Członek kilku międzynarodowych  zespołów naukowych, w tym grupy Euronet (finansowanej przez Szwajcarską Akademię Nauk,  Universität Bern i Jacobs Foundation). Staże i szkolenia za granicą, w tym: Summer School of ISSBD (Esztergom, Węgry i Penn State, USA), Universitat Groningen (Holandia), University of Jyvaskyla (Finlandia), University of Padova (Włochy). Koordynator dwóch grantów Visegrad Fund. Wypromowała 8 doktorów. Opiekun naukowy młodych naukowców z Ukrainy, Mongolii i Włoch. Uczestniczka programów Erasmus i Erasmus Plus. Recenzent kilku międzynarodowych i krajowych konkursów naukowych (w tym UE, NCN, NCBiR, Humanistyki i in.).

Laureatka Nagrody  Ministra Edukacji Narodowej (1996). Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej i srebrnym Krzyżem Zasługi. Przynależy do kilku międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych (ISRA, ISSBD, SPPR i inne). Członek – założyciel  Stowarzyszenia Polskich Psychologów Rozwojowych (2015). Redaktor Naczelna Polskiego Forum Psychologicznego, członek rad naukowych kilku czasopism naukowych w Polsce i zagranicą (Psychologii Rozwojowej, Science for Education Today, Acta Medicinae and Sociologica i in.).

W okresie pracy zawodowej pełniła wiele funkcji, w tym zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii UKW do spraw nauki i współpracy z zagranicą, kierownika studiów doktoranckich, przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Psychologii i in. 

fotografia portretowa prof. Hanny Liberskiej