Wnioski o akademik w roku 2021/2022

Wnioski z kompletem dokumentów o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2021/2022 można składać osobiście lub drogą listową. Formularz wniosku o przyznanie miejsca w akademiku należy pobrać ze strony Domów Studenta UKW.

Komplet dokumentów można  składać w portierni Domu Studenta nr 2 Atomek, ul. Łużycka 21 lub przesłać na adres:

Dom Studenta nr 2 Atomek
Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz

Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.

Terminy składania dokumentów:

 • dla studentów starszych roczników upływa z dniem 05 lipca 2021r.,
 • dla studentów I roczników upływa z dniem 31 sierpnia 2021r.

Do wniosku należy dołączyć :

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* rodziców za rok 2020
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* studenta za rok 2020
 • Dla rodzeństwa pełnoletniego, ale pozostającego we wspólnym gospodarstwie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* za rok 2020
 • Zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny za rok 2020
 • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o nauce rodzeństwa (rodzeństwo w wieku do 7-miu lat - kserokopia aktu urodzenia);
 • Sądowa decyzja w sprawie rozwodowej;
 • Sądowa decyzja o zasądzeniu alimentów;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta.
 • Rolnicy składają:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych  dochodach* w 2020 roku oraz dołączają zaświadczenie lub nakaz płatniczy właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód oraz zaświadczenie z KRUS-u o pobieraniu bądź niepobieraniu zasiłku chorobowego za rok kalendarzowy 2020
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.    
 • Aktualnie bezrobotni składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* za 2020 rok oraz dołączają zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranym (niepobieranym) zasiłku.
 • Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami kraju w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód.

*przez dochód  rozumiemy dochód obliczony przez odjęcie od dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu):

 • należnego podatku dochodowego,
 • składek na ubezpieczenie społeczne,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne.