Praca: Specjalista w Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty w Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKWna umowę o pracę, 1 etat (2 osoby).

Zakres obowiązków:

 • działania na rzecz upowszechniania nauki i popularyzacji wyników badań naukowych,
 • współpraca z nauczycielami akademickimi UKW w zakresie upowszechniania i popularyzacji nauki oraz jednostkami administracyjnymi UKW
 • realizacja zadań związanych z organizacją Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni.

Wymagania:
a) wykształcenie wyższe,

b) doświadczenie w realizacji zadań związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem partnerskich relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

c) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

d) doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, organizacji konferencji i wydarzeń popularyzujących naukę,

e) zainteresowanie pracą w obszarze popularyzacji nauki,

f) umiejętność zarządzania czasem i działania w sytuacjach kryzysowych,

g) kreatywność w rozwiązywaniu problemów,

h) umiejętność pracy w zespole,

i) obsługa narzędzi MS Office.

Mile widziane:

a) znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
b) rekomendacje z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Proponowany zakres obowiązkówna w/w stanowisku będzie obejmował m.in.:

W zakresie działań upowszechniające naukę i popularyzujące wyniki badań naukowych:

 • Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie środków na działania upowszechniające i popularyzujące naukę (przygotowywanie wniosków i umów);
 • Współpraca z jednostkami UKW w zakresie działań upowszechniających naukę np. seminaria, konferencje, pomoc w przygotowaniu wykładów otwartych dla mieszkańców miasta, regionu itp.;
 • Tworzenie, uaktualnianie, wdrażanie i monitorowanie planu popularyzacji nauki w środowisku około uczelnianym;
 • Działania o charakterze promocyjnym, m.in. przygotowanie materiałów promujących potencjał naukowy uczelni, promowanie oferty naukowej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań
  z potencjalnymi odbiorcami powstałych na uczelnie rozwiązań, organizacja spotkań branżowych;
 • Budowanie sieci kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni;
 • Zasilanie baz danymi o potencjale uczelni;
 • Wsparcie przy administracji strony www jednostki oraz jej kont na portalach społecznościowych;
 • Wsparcie w przygotowaniu biuletynu CTTI;
 • Bieżące informowanie dyrektora Centrum Transferu Technologii
  i Innowacji o wszelkich trudnościach i napotkanych problemach natury merytorycznej, organizacyjnej, finansowej;
 • Zastępowanie współpracowników podczas ich nieobecności w pracy.

W zakresie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Nauki:

 • Realizacja prac związanych z organizacją Bydgoskiego Festiwalu Nauki;
 • Opracowywanie ramowego programu Festiwalu- w porozumieniu
  z Radą Programową BFN.;
 • Przygotowanie planu działań promocyjnych BFN i jego realizacja;
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi;
 • Na polecenie przełożonego sporządzanie wniosków i prowadzenie rozmów w sprawie udzielenia patronatów honorowych;
 • Pozyskiwanie patronów medialnych wydarzenia (współpraca, bieżący kontakt z instytucjami, przekazywanie informacji patronom medialnym dotyczących BFN);
 • Obsługa finansowa Bydgoskiego Festiwalu Nauki.

CV z ewentualnymi referencjami oraz kserokopie dokumentów potwierdzające nabyte kompetencje i doświadczenie prosimy przesyłać w terminie dnia do 22 września 2023 r. na adres e-mail: wspolpraca@ukw.edu.pl 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.

Oferty bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami spełniającymi nasze wymagania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie; podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
 • w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,
 • nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE),
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia umowy o pracę zwrócone (na życzenie) Pani/Panu lub zniszczone,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w przypadku aplikowania, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.