Otwarty nabór partnerów do projektu w ramach konkursu NCBR -„Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”

Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawa z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027) (Dz.U.2022, 1079), ogłaszam otwarty nabór partnerów do Projektu w ramach konkursu NCBR -„Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”- Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, typ projektu: Rozwój oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych w zakresie Działania mającego na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Projekt jest zatytułowany „Dorośli dla gospodarki” Liderem projektu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, który jednocześnie będzie sprawował nadzór merytoryczny nad projektem oraz wyznaczał kierunki działań.

 • Cel partnerstwa:

Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, którego rezultatem będzie dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap) poprzez opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych, np. kursów, szkoleń, warsztatów.

 • Okres realizacji projektu:

1. Projekt będzie wdrażany w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 sierpnia 2026r.

 • Liczba partnerów:

Do realizacji projektu zostanie wybrany jeden Partner:

 1. podmiot zrzeszający pracodawców z obszaru województwa kujawsko – pomorskiego lub branż określonych w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach (RIS)
 • Zakres tematyczny:

W projekcie przewidziano do realizacji następujące zadania:

 1. Opracowanie programów szkoleń, warsztatów oraz kursów uwzględniających zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców regionu w zakresie dostosowania oferty uczelni do potrzeb gospodarki oraz otoczenia społeczno-gospodarczego
 2. Przeprowadzenie rekrutacji osób dorosłych do udziału w szkoleniach, warsztatach oraz kursach opracowanych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców z regionu kujawsko - pomorskiego
 3. Przeprowadzenie badania kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, którzy zrekrutowani zostaną do projektu oraz opracowanie bilansu kompetencji dla każdego BO.
 • Wymagania formalne:
 1. Obligatoryjne wymagania w stosunku do Partnera:
  Realizacja projektu z zrzeszeniem pracodawców w zakresie przygotowania i realizacji oferty kształcenia uczelni dostosowanej do potrzeb gospodarki, co wpłynie pozytywnie na zakładane do osiągnięcia wskaźniki i rezultaty.
 2. Wybrany Partner obligatoryjnie zrealizuje zadania w następującym zakresie.
  1. Udział w opracowaniu razem z Liderem projektu oferty szkoleniowej w zakresie dostosowania kwalifikacji/ kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy
  2. Udział razem z Liderem projektu w rekrutacji osób dorosłych na szkolenia, kursy mające na celu dostosowanie kwalifikacji/ kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy
  3. Partner przeprowadzi badanie kompetencji/kwalifikacji oraz przygotuje bilanse kompetencji każdego BO.
 3. Partner musi posiadać zasoby niezbędne do realizacji projektu (kadrę, sprzęt techniczny, infrastrukturę, potencjał finansowy).
 4. Uczestnictwo Partnera w realizacji projektu przewidziane jest na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem (przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji wszystkich, lub tylko niektórych zadań w projekcie).
 5. Zespół projektowy Partnera będzie dyspozycyjny przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji. Ostateczny podział zadań będzie przedmiotem ustaleń pomiędzy Wnioskodawcą i Partnerem zawarty w umowie partnerskiej.
 6. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać (zgodnie ze zgłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia):
  1. Dane potencjalnego Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji.
  2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym okres realizacji, zakres odpowiedzialności i opis realizowanych zadań.
  3. Propozycje dotyczące wkładu Partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne) uwzględniające szczegółowy opis sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.
  4. Deklarację współpracy z Beneficjentem – Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu (stanowiącą odrębne oświadczenie).
 7. Wraz z ofertą należy przedłożyć załączniki (wyłącznie w wersji papierowej):
  1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
  2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
  3. Aktualny statut podmiotu.
  4. Pisemne oświadczenie o dysponowaniu personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania merytoryczne i zarządcze).
  5. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.
 8. Przy wyborze Partnera oceniane będzie w szczególności:
  1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
  2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).
  3. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.
  4. Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.
 9. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
  1. Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).
  2. Negocjowania warunków realizacji zadania.
  3. Unieważnienia naboru – bez podania przyczyny.
  4. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 10. Sposób, termin i miejsce składania zgłoszeń:
  Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres:
  akrolak@ukw.edu.pl oraz pocztą tradycyjną (z załącznikami) z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dział Projektów ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz (zdopiskiem Projekt: Dorośli dla gospodarki) w terminie do 6 grudnia 2023 r.

Wyniki naboru na Partnera zostaną opublikowane na stronie 7 dni po wyborze Partnera.