Kolejne granty pracowników Instytutu Pedagogiki UKW

  • 29 listopada 2016

Dr Wioleta Junik oraz dr Jolanta Jarczyńska, adiunkci z kierowanej przez prof. zw. dr hab. Marię Deptułę Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej Instytutu Pedagogiki otrzymały w trybie konkursowym granty z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dr Wioletta Junik uzyskała grant w wysokości 50.000 zł na realizację zadania ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych p.t.: Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy w ramach ogłoszonego przez Ministra Zdrowia Programu  II  p.n.: Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych Ministra Zdrowia. Dofinansowanie przeznaczone będzie na wydanie monografii autorskiej pt.: Wzmacnianie rezyliencji u uczniów z grup ryzyka w szkole.

Dr Jolanta Jarczyńska  już po raz czwarty uzyskała dofinansowanie projektu badawczego ze środków Funduszu. Grant w kwocie 110.000 zł związany jest z realizacją zadania nr 1 Programu I Ministra Zdrowia zatytułowanego: Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.  Nazwa własna zadania badawczego, które będzie realizować zespół kierowany przez dr Jarczyńską brzmi następująco: Zjawisko lifestreamingu jako droga do poszukiwania i konstruowania tożsamości młodych osób. Statusy tożsamościowe i style tożsamości młodych osób a nadmierne korzystanie przez nich z sieci społecznościowych. Projekt realizowany będzie w terminie 2 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018.

Głównym celem badań będzie diagnoza i opis zjawiska lifestreamingu (w tym. m.in. opis profili społeczno-demograficznych młodzieży w wieku 16-20 lat nadmiernie korzystających z urządzeń mobilnych, użytkujących zwłaszcza dwie lub większą liczbę sieci społecznościowych) oraz diagnoza statusów i stylów tożsamości  badanej młodzieży i analiza związków między nimi a nadmiernym użytkowaniem sieci społecznościowych.  Badania prowadzone będą na losowo wybranej próbie uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy (N=1.500). Przeprowadzone zostaną anonimowe audytoryjne badania ankietowe typu papier-ołówek, które pogłębione zostaną o zogniskowane wywiady grupowe, tzw. focus group i pogłębione wywiady indywidualne. Uczestnicy wywiadów grupowych oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych do badań będą dobierani w sposób celowy. Będą to osoby biorące udział wcześniej w audytoryjnych badaniach ankietowych, które uzyskają wysokie wyniki w zastosowanych kwestionariuszach ankiet świadczące o nadmiernym korzystaniu z dwóch lub więcej sieci społecznościowych oraz zaangażowaniu w zjawisko lifestramingu.  Osoby zagrożone zjawiskiem lifestramingu planuje się objąć oddziaływaniami wychowczo-profilaktycznymi już po zakończeniu badań. Dla każdej grupy zaplanowany zostanie cykl krótkich interwencji profilaktycznych.

Zastosowaną metodą badawczą będzie metoda triangulacji, która służy do pogłębienia wiedzy o:

  • kontekście zjawiska lifestreamingu;        
  • wzorach publikowanych informacji online na swój temat wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych intensywnie korzystającej z nowych mediów elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych;
  • specyfice nadmiernego korzystania przez nią z sieci/portali społecznościowych;
  • realizacji potrzeb rozwojowych młodych osób i kreowania przez nie swojej tożsamości za pomocą urządzeń mobilnych;
  • statusach tożsamościowych badanych osób i prezentowanych przez nie stylach tożsamości;
  • związku pomiędzy prezentowanymi przez badanych statusami tożsamości a nadmiernym korzystaniem z sieci społecznościowych.

Problemy poruszane w badaniach i ich wyniki powinny zainteresować wszystkie osoby zajmujące się tematyką uzależnień behawioralnych i socjalizacyjną rolą nowych mediów elektronicznych, zwłaszcza pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców i rodziców dorastających dzieci. Zebrane na drodze badań wyniki mogą stanowić cenne źródło informacji dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, użyteczne do kreowania polityki edukacyjnej państwa. Poznanie zjawiska lifestreamingu wśród młodzieży szkolnej oraz prezentowanych przez nią statusów tożsamościowych i stylów tożsamości, a także ocena związku pomiędzy prezentowanymi statusami tożsamości a nadmiernym korzystaniem z portali społecznościowych przyczynić się może do bardziej adekwatnego doboru celów oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w grupach młodzieży szkolnej.