Dobre praktyki

Dobre praktyki

W ramach upowszechniania dobrych praktyk na UKW prezentujemy:

Dobre praktyki stosowane na UKW

  1. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych (w archiwum)
  2. Procedurę opiniowania i wysyłania programów kształcenia przez do interesariuszy (pliki do pobrania)
  3. Zasady dokumentacji i weryfikacji efektów kształcenia opracowane na Wydziale Nauk Przyrodniczych UKW (pliki do pobrania)
  4. Załączniki do szczegółowych warunków stosowania Indywidualnej Organizacji Studiów, Indywidualnego planu i programu studiów opracowane przez Instytut Edukacji Muzycznej (pliki do pobrania)
  5. Oświadczenie o zapozaniu się z wynikami oceny zajęć w USOS  wypracowane w Instytucie Pedagogiki, Wydziału Pedagogiki i Psychologii (pliki do pobrania)


Dobre praktyki spoza UKW

1. Rezultaty projektu  "Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (Recognition of Prior Learning)".  

http://www.u-rpl.eu/wp-content/uploads/2013/10/URPL_Publikacija_PL_web2.pdf

2. Uznawanie efektów uczenia sie nabytych poza edukacją formalną ( RPL). Przewodnik dla Kandydatów

http://www.u-rpl.eu/wp-content/uploads/2013/10/RPL-Przewodnik-dla-Kandydat%C3%B3w.pdf

3. Jak zbudować i prowadzić centrum RPL w uczelni

http://www.u-rpl.eu/wp-content/uploads/2013/10/Jak-zbudowa%C4%87-i-prowadzi%C4%87-centrum-RPL-w-uczelni.pdf

4. Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 

5. Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach, Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2013

Pliki do pobrania