Komisje Ogólnouczelniane

Senacka Komisja ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

Powołanie

W dniu 25 października 2016 roku Senat UKW Uchwałą Nr 3/2015/2016 powołał skład senackich komisji na kadencję 2016-2020, w tym skład Senackiej Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia:
Przewodniczący SKds.SiJK: dr Monika Opioła-Cegiełka, Wydział Humanistyczny
Członkowie SKds.SiJK:

 • dr Joanna Gomoliszek Wydział Administracji i Nauk Społecznych,
 • dr Witold Kawalec, Wydział Edukacji Muzycznej,
 • dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Wydział Humanistyczny,
 • dr Mirosława Szark-Eckardt, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki,
 • dr Katarzyna Chmielewska, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
 • dr Magdalena Trojankiewicz, Wydział Nauk Przyrodniczych,
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
 • dr Agnieszka Latoś-Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Procesu Kształcenia,
 • mgr Marek Barszcz, Samorząd Doktorantów,
 • Marcin Pezda, Samorząd Studentów.

Do zadań Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia w zakresie jakości kształcenia należy:

 • formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie, nie później niż do 15 października każdego roku,
 • opracowanie planu działań projakościowych w Uniwersytecie, nie rzadziej niż raz w kadencji,
 • upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia,
 • opiniowanie ogólnouczelnianych procedur dotyczących jakości kształcenia.

Kontakt:
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
tel: 52 34 19 319
e-mail: dydaktyk@ukw.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Powołanie

6 września 2016 roku Rektor UKW Zarządzeniem Nr 68/2015/2016 powołał Pełnomocników Rektora, w tym Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, na stanowisko którego mianował dr hab. Barbarę Ciżkowicz, prof. nadzw.

Zadania

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia należy:

 • organizowanie i koordynowanie działań podejmowanych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia zmierzających do zapewniania oraz doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni we współpracy z władzami Uczelni, władzami podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania dydaktyczne, studentami, doktorantami, słuchaczami oraz interesariuszami zewnętrznymi,
 • współpraca z Pełnomocnikami Rektora,
 • inicjowanie i kierowanie pracami mającymi na celu określenie narzędzi monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia,
 • przedstawianie projektów dokumentów dotyczących jakości kształcenia do zaopiniowania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia,
 • inicjowanie samooceny procesu kształcenia w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni realizujących zadania dydaktyczne w zakresie elementów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UKW,
 • nadzór nad monitorowaniem efektów ewaluacji oraz karier zawodowych absolwentów,
 • organizowanie szkoleń i seminariów dotyczących zagadnień jakości kształcenia,
 • składanie Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia raz w roku sprawozdań z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Rektorowi UKW.

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

Powołanie

W dniu 30 września 2016 roku Rektor UKW Pismem okólnym Nr 10/2015/2016 powołał w skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020:
Przewodnicząca: dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw.
Członkowie:

 • dr Marek Mrówczyński, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,
 • prof. dr hab. Ryszard Piotrowski, Wydział Edukacji Muzycznej,
 • dr Artur Laska, Wydział Humanistyczny,
 • dr hab. Teresa Maresz, prof. nadzw. Wydział Humanistyczny, 
 • dr Mirosław Więcław, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki,
 • dr hab. Angelika Baranowska-Łączkowska, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 
 • dr Tomasz Marquardt, Wydział Nauk Przyrodniczych (Uczelniany Koordynator ds. Ankietyzacji),
 • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw. Wydział Pedagogiki i Psychologii,
 • dr Agnieszka Latoś, Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Procesu Kształcenia,
 • mgr Bogumił Szczerba, Samorząd Doktorantów 
 • mgr Emil Stróżyk, Samorząd Studentów (Uczelniany Koordynator ds. Ankietyzacji),

Zadania

Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

 • opracowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia UKW,
 • opracowanie narzędzi monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia,
 • określenie procedur ogólnouczelnianych monitorowania i zapewniania jakości kształcenia,
 • projektowanie planu działań projakościowych w Uniwersytecie,
 • opracowywanie podsumowujących sprawozdań dotyczących jakości kształcenia zawierających wnioski z okresowej samooceny podstawowych jednostek Uniwersytetu nie później niż do końca września każdego roku.