Regulamin konkursu Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach

Regulamin Konkursu Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach dla Uczniów Szkół Średnich organizowany przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

§1

 1. Konkurs Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach dla Uczniów Szkół Średnich zwany dalej „konkursem” organizowany jest raz w roku akademickim przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  w Bydgoszczy, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. W imieniu Organizatora konkurs organizuje i przeprowadza komitet konkursowy,
  w skład którego wchodzą pracownicy naukowo–dydaktyczni Organizatora w liczbie od 3 do 4 powoływani przez Kierownika Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii, który jest przewodniczącym komitetu konkursowego.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o książce, bibliotece i nowych mediach, współpraca ze szkołami średnimi a także promocja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych oraz Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii.

§2

 1. Problematyka konkursu dotyczy szeroko pojętych zagadnień z zakresu wiedzy
  o książce, bibliotece i nowych mediach, a każda jego edycja poświęcona jest odrębnemu tematowi szczegółowemu, który ustala Organizator.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, w szczególności z województwa kujawsko–pomorskiego.

§3

 1. Konkurs polega na przygotowaniu pisemnych prac na wskazany przez komitet konkursowy temat i przesłaniu ich na adres Organizatora w terminie przez niego wskazanym.
 2. Prace powinny zawierać wykaz publikacji, jeśli powstały w oparciu o literaturę.
 3. Prace podlegają ocenie przez komitet konkursowy, który wskazuje trzy najlepsze
  z nich. Komitet konkursowy może dodatkowo wyróżnić prace.

 

§4

Organizator konkursu zwraca się z prośbą o objęcie każdorocznej jego edycji patronatem instytucji, w szczególności takiej, której działalność wiąże się z jego problematyką.

 

§5

 1. Zaproszenie do udziału w konkursie Organizator przesyła szkołom średnim
  w terminie do 30 listopada.
 2. Zakończenie konkursu powinno nastąpić do 30 kwietnia.
 3. Organizator zaprasza wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. W wyjątkowych przypadkach Organizator może przesłać nagrody i dyplomy drogą pocztową.

§6

 1. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymują nagrody książkowe. Nagrody książkowe mogą także otrzymać autorzy wyróżnionych prac.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymują dyplomy.
 3. W miarę możliwości uczestnicy konkursu otrzymują materiały promocyjne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz materiały przekazane przez instytucję sprawującą patronat nad każdoroczną edycją konkursu.

§7

 1. Na stronie internetowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz stronie internetowej Organizatora znajdują się zakładki poświęcone konkursowi.
 2. Organizator podejmuje starania o zainteresowanie konkursem lokalnych mediów, zwłaszcza z uroczystości wręczenia nagród i dyplomów.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309