Artykuły / Articles

  • 15 maja 2018

Benenowska Iwona: Funkcja wartościująca nazw własnych w listach Marii Pawlikowskiej-Jasno-rzewskiej do męża — II 15
Benenowska Iwona: Przez uszanowanie uszu odbiorcy – wartościujące refleksje nad (nie)elegan-cją (współczesnego) słowa — III 13
Benyamin Ashraf S.: Terminologia muzyczna w języku arabskim — II 147
Betyna Monika: English for medical purposes. Needs and requirements of students and teachers — I 11
Borkowska Katarzyna: O metaforyzacji śmierci w świetle komentarzy internetowych po śmierci aktorki Anny Przybylskiej — III 27
Czaplicka-Jedlikowska Maria: Antroponimia Bydgoszczy dziedzictwem kultury regionu — II 27
Czaplicka-Jedlikowska Maria: Aspekty religijne i społeczne imion najstarszych mieszkańców re-gionu Bydgoszczy — III 41
Dyszak Andrzej S.: Charakterystyka leksykalno-gramatyczna złożonych nazw miejscowości byłe-go województwa bydgoskiego (1950–1975) — III 65
Dyszak Andrzej S.: O dwóch semantyczno-składniowych typach czasowników wyrażających kolory — IV 11
Goncharova Tamara, zob. Гончарова Тамара
Gonczarowa Tamara, zob. Гончарова Тамара
Guzek Mariusz: Bydgoszcz jako temat filmu dokumentalnego — II 49
Jastrzębska-Golonka Danuta: Dysleksja a komunikacja – fakty i mity. Implikacje dydaktyczne — III 83
Kalkowska Natalia: Kociewska gwara ludowa a gwara miejska Bydgoszczy — IV 29
Kępka Izabela, Warda-Radys Lucyna: Językowa kreacja kaszubszczyzny w powieści Pawła Huel-lego „Śpiewaj ogrody” — III 101
Klein Natalia, zob. Klinkosz Małgorzata, Klein Natalia
Klinkosz Małgorzata, Klein Natalia: Profilowanie kaszubskiego kontekstu przestrzennego w poezji Adama Kleina — III 115
Kołatka Krzysztof: Flora i fauna w leksyce gwarowej Borów Tucholskich i Krajny – podobieństwa i różnice — IV 51
Kołatka Krzysztof: Germanizmy leksykalne w gwarach Krajny. Mechanizmy asymilacyjne — II 63
Kołatka Krzysztof: Krajna w polskich badaniach dialektologicznych – historia i współczesność — III 127
Laskowska Elżbieta: Dwa modele wyrażania przekonań — IV 69
Laskowska Elżbieta: Kilka uwag na temat reguł komunikacyjnych w świadomości młodzieży — III 151
Lesińska Anna, Wachowski Wojciech: Metonimia pojęciowa jako sposób na ukrycie treści obję-tych tabu — I 35
Lesińska Anna, Wachowski Wojciech: Out in the hall Alex met Grace... – ellipsis as a semantic phenomenon in text analysis — I 47
Lewińska Aneta: Powojenne kroniki szkół wiejskich jako źródło do badań językoznawczych — III 69
Łakomski Tomasz: Varying degrees of strength of taboos, swearwords and interjections in profes-sional and non-professional translations on the basis of Meet the Fockers — III 59
Moch Włodzimierz: Rewitalizacja gwary kujawskiej na przykładzie gawęd Henryka Lewickiego Na kujawską nutę, czyli Benasowe pogwarki — III 181
Moch Włodzimierz: Stylizacja dialektalna i regionalizacja kreatywna w powieści Franciszka Be-cińskiego „Wieś na zakręcie drogi”. Gwara kujawska a gwary bydgoska i poznańska — II 91
Pająkowska-Kensik Maria: Z badań gwar Kociewia — IV 81
Paluszak-Bronka Anna, Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: O języku i językowych przemianach w tekstach z Małego katechizmu — II 173
Paluszak-Bronka Anna, zob. Wronkowska Mirosława, Paluszak-Bronka Anna
Paluszak-Bronka Anna: Kilka uwag o języku dokumentów chojnickich z lat 1705–1750 — III 193
Paluszak-Bronka Anna: Nazwania sakramentu małżeństwa w kazaniach księdza Piotra Skargi – rozważania językoznawcy — II 159
Paluszak-Bronka Anna: O regionie kujawskim w świetle wybranych nazw własnych — IV 91
Rogowska-Cybulska Ewa: Obraz średniowiecza w etymologiach ludowych polskich toponimów — III 207
Rypel Agnieszka: Język bydgoskich kupców na początku XX wieku w „Dzienniku Bydgoskim” z lat 1907–1920 — II 109
Rypel Agnieszka: Wychowanie językowe a onomastyka w edukacji polonistycznej — III 237
Sawaniewska-Mochowa Zofia: Słownik gwarowy jako zwierciadło kultury regionalnej (na przy¬kładzie Słownika gwary i kultury kujawskiej) — II 121
Sobczak Michał: Rosyjskie skrótowce porewolucyjne w dwujęzycznym opisie leksykograficznym (rosyjsko-polskim i rosyjsko-niemieckim) — I 153
Suchenek Renata: Percypowanie dziecka w dwudziestoleciu międzywojennym – propozycja ujęcia semantyczno-historycznego — III 255
Szefliński Waldemar: Gra wstępna, czyli nazwy wybranych audycji Radia Roxy i Rock Radia — I 91
Święcicka Małgorzata: Człowiek marudny, ponury i smutny, czyli językowy portret niewłasny byd-goszczan (na tle stereotypu poznaniaków) — II 131
Święcicka Małgorzata: O bydgoskich studiach językoznawczych z perspektywy redaktora nauko-wego monografii zbiorowych — IV 105
Tyrpa Anna: Etnonimy i stereotypy narodowe we wspomnieniach z I wojny światowej — IV 121
Wachowski Wojciech, zob. Lesińska Anna, Wachowski Wojciech: Metonimia pojęciowa…
Wachowski Wojciech, zob. Lesińska Anna, Wachowski Wojciech: Out in the hall…
Warda-Radys Lucyna, zob. Kępka Izabela, Warda-Radys Lucyna
Wiśniewski Artur: Pod kołdrą wszystko pod kontrolą – rozważania na temat statusu leksykalnego ciągu pod w użyciach typu pod kontrolą — I 103
Wosiak-Śliwa Róża, Sturmowska-Hinc Katarzyna: Kociewska leksyka tematyczna (na przykładzie słownictwa szkolnego) — III 267
Wójcik Damian: Związki wyrazowe dotyczące seksualności człowieka nienotowane w ogólnych słownikach języka polskiego — I 119
Wronkowska Mirosława, Paluszak-Bronka Anna: W kręgu leksyki Zmartwychwstania Pańskiego (z zabytków okresu staro- i średniopolskiego) — III 283
Wronkowska-Dimitrowa Mirosława, zob. Paluszak-Bronka Anna, Wronkowska-Dimitrowa Mi-rosława
Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Czy w trosce o precyzję komunikacji? Cerkiewszczyzna pod piórem Piotra Skargi w „Obronie Synodu Brzeskiego” — I 139
Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Polszczyzna w objaśniającej części cerkiewnosłowiańsko-polskiego słownika z 1722 roku — IV 147
Zemlanaja Natalia: To było wydarzenie sezonu! О cechach semantycznych jednostki języka wyda-rzenie2 — II 187
Гончарова Тамара: Деревья, цветы, ягоды – ботаническая метафора в языке — I 21

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz