Opłaty za studia

 Kwestie opłat regulują następujące akty prawne:

Zarządzenie Nr 43/2017/2018 Rektora UKW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 55/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia

Zarządzenie Nr 56/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów
Załącznik do Zarządzenia

Zarządzenie Nr 44/2017/2018 Rektora UKW z dnia 16 maja 2018 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Senatu Nr 143/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne zawierane z cudzoziemcami podejmującymi kształcenie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego na innych warunkach niż obowiązujące obywateli polskich oraz wzoru aneksu do umów ze studentami, których obowiązują zasady dotyczące obywateli polskich

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów.

  • Obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych - Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Wydział Nauk Przyrodniczych - Izabela Żeglicz - specjalista ds księgowości, Dział Księgowości, ul. J. K. Chodkiewicza 30, budynek E, tzw. pawilon, pok. nr 2, tel.  52 34 19 344.
  • Obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki; Wydział Pedagogiki i Psychologii - Bogumiła Cygańska - specjalista ds księgowości, Dział Księgowości, ul. J. K. Chodkiewicza 30, budynek E, tzw. pawilon, pok. nr 2, tel. 52 34 19 344.