Pierwszym istotnym dla Uniwersytetu źródłem finansowania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jest opiewający na blisko 2 mld euro Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój(POWER). W ramach POWER Uniwersytet ma możliwość ubiegania się o środki w zakresie dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, poprawy jakości studiów doktoranckich i stwarzania lepszych warunków do studiowania na nich, współpracy międzynarodowej, rozwoju kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz lepszego zarządzania.

W ramach nowej perspektywy możliwe do sfinansowania będą także działania związane ze zwiększeniem roli wiedzy i innowacji, jako czynników rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Istotne będzie wykorzystanie posiadanego obecnie przez sektor nauki zaplecza na rzecz generowania innowacji, szczególnie we współpracy z biznesem. PO IR przewiduje fundusze m.in. na: badania naukowe i ich późniejszą komercjalizację, staże podoktorskie dla młodych doktorów w wiodących ośrodkach za granicą, międzynarodowe studia doktoranckie realizowane przez polskie jednostki naukowe  z udziałem partnera zagranicznego czy przygotowanie jednostek naukowych do udziału w programach międzynarodowych.

Biuro Funduszy Europejskich
ul.Chodkiewicza 30, budynek F
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 199/281
faks: 52 34 19 281

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz