Sprawozdania

Sprawozdanie - ocena wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 2015/2016

Sprawozdanie - ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2015/2016 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r.

Spis treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Senatu UKW - sprawozdania:
I. Kontrole zewnętrzne
II. Uchwalone akty wewnętrzne dotyczące jakości kształcenia
III. Działalność organów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie ogólnouczelnianym
IV. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów UKW
V. Rekomendacje Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

Sprawozdanie - ocena wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 2014/2015

Sprawozdanie - ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 r.

Spis treści sprawozdania:
I. Kontrole zewnętrzne
II. Uchwalone akty wewnętrzne dotyczące jakości kształcenia
III. Działalność organów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie ogólnouczelnianym
IV. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów UKW
V. Rekomendacje Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Sprawozdanie - ocena wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 2013/2014

Sprawozdanie - ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 r.

Spis treści sprawozdania:
I. Kontrole zewnętrzne;
II. Uchwalone akty wewnętrzne dotyczące jakości kształcenia;
III. Działalność organów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie ogólnouczelnianym;
IV. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów UKW;
V. Rekomendacje Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Sprawozdanie - ocena wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 2012/2013

Sprawozdanie i ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2012/2013 zostało pozytywnie zaopiniowane przez przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Uchwałą Senatu Nr 3/2013/2014 z dnia 29 października 2013 r.

Spis treści sprawozdania:
I. Opis kontroli zewnętrznych;
II. Wykaz uchwalonych aktów wewnetrznych dotyczących jakości kształcenia;
III. Opis procesu monitorowania karier zawodowych absolwentów UKW;
IV. Opis działalności organów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie ogólnouczelnianym;
V. Propozycje działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na podstawie sprawozdań dotyczących jakości kształcenia zawierających wnioski z okresowej samooceny podstawowych jednostek Uniwersytetu za rok akademicki 2012-2013 oraz raportu z procesu ankietyzacji w UKW;
VI. Rekomendacje Senackiej Komisja ds. Dydaktyki in Jakości Kształcenia.