Program nauczania modułu (Sylabus)

Zagadnienia dotyczące „Opisu modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia” (sylabusa) od 2014 roku regulują przepisy na poziomie ogólnouczelnianym oraz podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, a nawet jednostek prowadzących kierunki studiów.

Wzór „Opisu modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia” (sylabusa) na poziomie ogólnouczelnianym został określony przepisami Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 45/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, a także w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni od roku akademickiego 2017/2018 w pozycji  Załącznika Nr 1.10 Opis modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia.

Zwracamy uwagę, że opracowania „Opisu modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia” (sylabusa) na rok akademicki 2017/2018 należy dokonać na wzorze zgodnym z przepisami ogólnouczelnianymi, bądź podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, a nawet jednostek prowadzących kierunki studiów, jeśli te jednostki opracowały i przyjęły własną konstrukcję dla Części „B” sylabusa.

Termin, miejsce i formę przekazania wypełnionego „Opisu modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia” (sylabusa) określa opracowany przez podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Załącznik Nr 1.7.1, którego wzór znajduje się w powyższej Uchwale.

Obowiązki w zakresie „Opisu modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia” (sylabusa) określa § 5. Regulaminu Studiów UKW:

  • ust. 3. prowadzący moduł ma obowiązek przedstawić studentom podczas pierwszych zajęć program nauczania modułu, w tym formy i warunki jego zaliczenia oraz zalecaną literaturę;
  • ust. 4. program nauczania modułu podaje się do wiadomości studentów w formie pisemnej lub elektronicznej.

Pobierz pliki

  • Wzór programu nauczania modułu (sylabusa) obowiązującego od roku akademickiego 2017/2018