Regulamin konkursu

Regulamin

Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie dla Uczniów Szkół Średnich

§1

 1. Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla Uczniów Szkół Średnich zwany dalej „konkursem” organizowany jest raz w roku akademickim przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwanego dalej „organizatorem”.
 2. W imieniu organizatora konkurs organizuje i przeprowadza komitet konkursowy, w skład którego wchodzą pracownicy naukowo - dydaktyczni organizatora w liczbie od 4 do 6 powoływani przez Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, który jest przewodniczącym komitetu konkursowego.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o społeczeństwie, współpraca ze szkołami średnimi oraz promocja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

§2

 1. Problematyka konkursu dotyczy szeroko pojętych zagadnień z zakresu wiedzy o społeczeństwie, a każda jego edycja poświęcona jest odrębnemu tematowi szczegółowemu, który ustala organizator.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, w szczególności z województwa kujawsko-pomorskiego.

§3

 1. Konkurs polega na przygotowaniu pisemnych prac o objętości około 10 stron lub na innej formie przekazu, każdorazowo ustalanej przez organizatora, na wskazany przez komitet konkursowy temat i przesłaniu ich na adres organizatora w terminie przez niego wskazanym.
 2. Prace powinny zawierać wykaz publikacji, w oparciu o które powstały.
 3. Prace podlegają ocenie przez komitet konkursowy, który wskazuje trzy najlepsze z nich. Komitet konkursowy może dodatkowo wyróżnić prace.

§4

 1. Organizator konkursu zwraca się z prośbą o objęcie każdorocznej jego edycji patronatem instytucji, w szczególności takiej, której działalność wiąże się z jego problematyką.

 

§5

 1. Zaproszenie do udziału w konkursie organizator przesyła szkołom średnim w terminie do 30 listopada.
 2. Zakończenie konkursu powinno nastąpić do 30 kwietnia.
 3. Organizator zaprasza wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. W wyjątkowych przypadkach organizator może przesłać nagrody i dyplomy drogą pocztową.

§6

 1. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymują nagrody książkowe. Nagrody książkowe mogą także otrzymać autorzy wyróżnionych prac.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymują dyplomy.
 3. W miarę możliwości wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują materiały promocyjne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz materiały przekazane przez instytucję sprawującą patronat nad każdoroczną edycją konkursu.

 

§7

 1. Na stronie internetowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz stronie internetowej organizatora znajdują się zakładki poświęcone konkursowi.
 2. Organizator podejmuje starania o zainteresowanie konkursem lokalnych mediów, zwłaszcza uroczystością wręczenia nagród i dyplomów.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743