Biologia

Biologia na UKW - studiuj z pasją naukę o życiu! Biologia na UKW - studiuj z pasją naukę o życiu!

Biologia na UKW - studiuj z pasją naukę o życiu!

o jednostce

Kierunek Biologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego może poszczycić się wieloletnią tradycją. Utworzony został w 1993 roku (studia dzienne, a od 1995 r. studia zaoczne). W 2002 roku uruchomiono 2-letnie studia magisterskie uzupełniające, dzienne i zaoczne. Wydział Nauk Biologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: 1) doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia (od 2008 roku), 2) doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia (od 2016 roku) oraz 3) doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne (od 2019 roku). 

Kadrę dydaktyczną kierunku tworzą pracownicy prowadzący badania w obszarze nauk przyrodniczych, obejmujące takie dyscypliny jak biologia, ekologia, biochemia, biotechnologia, mikrobiologia. Badania i publikowane na ich podstawie wyniki obejmują takie specjalności wchodzące w skład nauk biologicznych jak: biochemia, biotechnologia, botanika, ekologia, ekologia roślin, ekologia i systematyka zwierząt, mikrobiologia, genetyka populacyjna, genetyka konserwatorska, bioinżynieria środowiska, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ekologia biochemiczna, dendrologia, fitogeografia, biogeografia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, ewolucjonizm.

Studenci kierunku Biologia zarówno I° jak i II° w trakcie studiów realizują przedmioty z modułu zajęć podstawowych oraz uczęszczają na zajęcia z modułu przedmiotów do wyboru w jednym z wariantów:  środowiskowym lub molekularnym. Wybór wariantu dokonywany jest większością głosów oddanych przez studentów.  Przedmioty z modułu zajęć do wyboru rozpoczynają się od III semestru dla studentów I°, natomiast od II semestru dla studentów II°.

  • Wariant I – Środowiskowy

Wybór wariantu środowiskowego umożliwi Ci poszerzenie wiedzy o powiązaniach środowiska z przyrodą ożywioną. Razem z nami poznasz zarówno nowoczesne techniki badań laboratoryjnych, jak i mechanizmy rządzące procesami na wszystkich poziomach organizacji życia. Podczas studiów nauczysz się dostrzegać i interpretować zjawiska oraz czynniki wpływające na funkcjonowanie ekosystemów. Będziesz aktywnie uczestniczyć w licznych, praktycznych zajęciach terenowych, które przygotują Cię zarówno do pracy w terenie, jak i w laboratorium.

  • Wariant II – Molekularny

Wybierając w/w cykl zajęć staniesz się ekspertem, zarówno w różnych dziedzinach biologii (fizjologia, toksykologia, genetyka, biochemia, biotechnologia, immunobiologia, mikrobiologia), jak i w licznych gałęziach przemysłu. Zdobędziesz umiejętności praktycznego wykorzystania metod biologii molekularnej w medycynie,  laboratoriach badawczych i analitycznych, pracy naukowej oraz w gospodarce.

Oferujemy:

  • wiedzę biologiczną poszerzoną o nowoczesne techniki oraz praktyczne zastosowania
  • ćwiczenia, laboratoria i liczne zajęcia terenowe
  • rozwijanie pasji w kołach naukowych
  • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty)
  • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+

Studenci mają zapewnione doradztwo i opiekę naukową w formie stałych dyżurów władz dziekańskich i nauczycieli akademickich, pomocy opiekunów kierunków studiów.

Niepełnosprawni studenci mogą korzystać z pomocy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UKW działającego w oparciu o Uniwersytecką Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przyjętą przez Senat UKW (Uchwała Nr 137/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.). 

Kontakt

Al. Ossollińskich 12, 85-093 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl
pokój nr 101, 1 piętro