Biuro ds. Stopni

Nagrody Premiera Nagrody Premiera

Nagrody Premiera

Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską 

Nagroda za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Uczelnia może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej z ww. nagród (za doktorat i za osiągnięcie habilitacyjne).

W edycji w 2021 roku oceniane będą wnioski dotyczące osób, które uzyskały stopnie naukowe w 2020 roku.

Wniosek składa się do Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 30 kwietnia. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada uzasadnienia wniosku sporządzone  przez senat oraz dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem o nagrodę. Rekomendację może sporządzić osoba, która:

  1. nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody, oraz
  2. nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, [rekomendacji nie może udzielić osoba w jakikolwiek sposób związana z powstaniem ocenianego osiągnięcia (promotor, recenzent, współautor)] oraz
  3. posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera?fbclid=IwAR39J8hvcB4yLUPMeul9sXycelxsHTVmPYH0Q2kq8y2nALPiU2rwEpHSKyA