Biuro ds. Stopni

Stopień doktora - procedury

Zagadnienia egzaminacyjne (przewód)

psychologia, pedagogika, sztuki muzyczne

Formularze

Formularze pomocne przy składaniu wniosku o nadanie stopnia doktora

Złożenie rozprawy

Opis procedury złożenia rozprawy, formularze do pobrania

Publikacje

Opis wymogów, jakie musi spełniać publikacja. Linki do wykazów czasopism i wydawnictw.

Osoby ze wszczętym przewodem

Wszczete przewody są prowadzone na dotychczasowych zasadach. Obsługa: Biuro ds. Stopni.

 

 

Regulamin nadawania stopnia doktora

Obowiązuje regulamin zgodny z datą wszczęcia postępowania o nadanie stopnia

Koszty postępowania - studia doktoranckie, nowe postępowania

Art. 179 ust. 9. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Koszty przewodu

Zarządzenie Nr 80/2019/2020 - zasady naliczania kosztów przewodu doktorskiego oraz zasady zwalniania z opłat