Biuro ds. Stopni

Regulamin

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 4/2020/2021
z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Traci moc Uchwała Nr 29/2019/2020 Senatu UKW z dnia 26 kwietnia 2020 r. w sprawie
określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 29/2019/2020 z dnia 26 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Traci moc Uchwała Nr 221/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24
września 2019 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego.

Uchwała Nr 221/2018/2019 Senatu UKW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Do postępowań wszczętych przed wejściem w życie mniejszej uchwały stosuje się
regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w brzmieniu
nadanym w Uchwale Senatu UKW Nr 221/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.