Biuro ds. Stopni

Regulamin

Do postępowania habilitacyjnego stosuje się regulamin obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Regulamin jest dostępny w BIP (link otwiera się w nowym oknie)

Archiwalne regulaminy (link otwiera się w nowym oknie)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 221 ust. 14. Senat albo rada naukowa określi:
1) szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
2) zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty;
3) sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej.