Biuro ds. Stopni

Nagrody za uzyskanie stopni naukowych

Zasady przyznawania nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich za działalność naukową

Nagrody za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki

1. Nagrody za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki przyznawane są za:
1) uzyskanie tytułu profesora – nagroda w wysokości 3 modułów;
2) uzyskanie stopnia doktora habilitowanego – nagroda w wysokości 2 modułów;
3) uzyskanie stopnia doktora na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej - nagroda w wysokości 1 modułu.

2. Wnioski o nagrodę za uzyskanie stopni i tytułów na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 kieruje dziekan nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania tytułu lub stopnia naukowego (tytułu lub stopnia w zakresie sztuki), z zastrzeżeniem § 8.

3. Nagrody przyznawane są nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania tytułu lub stopnia naukowego (tytułu lub stopnia w zakresie sztuki).

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 18/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Podstawą określającą wysokość nagrody jest moduł stanowiący ½ minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich obowiązujących w dniu 30 czerwca roku, w którym przyznaje się nagrodę.

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410,00 zł (od 1 października 2018 roku).

Nauczyciel akademicki może w tym samym roku otrzymać jedynie jedną nagrodę Rektora: albo za działalność naukową, albo za działalność dydaktyczną, albo za działalność organizacyjną.
(Zasady przyznawania nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich za działalność dydaktyczną oraz nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich za działalność organizacyjną - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/2017/2018 Senatu UKW z dnia 29 maja 2018 r.)