Biuro ds. Stopni

Nagrody za uzyskanie stopni naukowych

Nagrody za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki

1. Nagrody za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki przyznawane są za:
1) uzyskanie tytułu profesora – nagroda w wysokości 3 modułów;
2) uzyskanie stopnia doktora habilitowanego – nagroda w wysokości 2 modułów;
3) uzyskanie stopnia doktora na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej - nagroda w wysokości 1 modułu.

2. Wniosek o nagrodę za uzyskanie stopni i tytułów kieruje do Rektora kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej uczelni za pośrednictwem Biura ds. Stopni nie później niż w terminie
3 miesięcy od daty uzyskania tytułu lub stopnia naukowego (tytułu lub stopnia w zakresie
sztuki).

3. Nagrody przyznawane są nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania tytułu lub
stopnia naukowego (tytułu lub stopnia w zakresie sztuki).

4. Nagrody za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki
przyznawane są niezależnie od innych nagród Rektora, w tym nagród za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

5. Podstawą określającą wysokość nagrody jest moduł stanowiący ½ aktualnie obowiązującej
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej, określonej
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410,00 zł (od 1 października 2018 roku).