Biuro ds. Stopni

Wniosek o nadanie tytułu profesora

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora:

link do strony RDN (link owiera się w nowym oknie)

kontakt telefoniczny z Radą Doskonałości Naukowej

Kopie prac uznanych za najważniejsze osiągnięcia powinny być nagrane wyłącznie na elektronicznych nośnikach danych. Nie jest wskazane przedkładanie ich w wersji papierowej.

W sprawie sfinansowania wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Stopni. 

Art. 228. ust. 1. Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek osoby, o której mowa w art. 227 ust. 1 albo 2, zawierający uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, o których mowa w art. 227, składany do RDN.

Art. 227. 1. Tytuł profesora może być nadany osobie, która:
1) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:
a) wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,
b) uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych,
2) posiada stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz wybitne osiągnięcia artystyczne
– a także spełnia wymaganie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5.
(w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dyplomu habilitującego 

Z informacji zawartej na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej wynika, iż poświadczenie za zgodność z oryginałem dyplomu habilitującego albo dyplomu doktorskiego może być dokonane przez podmiot, który dokument ten wydał, lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Art. 76a ust. 2. k.p.a. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

ust. 3. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, poświadczenia jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

ust. 4. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.

Poświadczenie dokonywane jest przez podmiot, w którego posiadaniu jest oryginał dokumentu. Oznacza to, że podmiotem właściwym jest podmiot habilitujący, który wydał dyplom habilitujący. Rada Doskonałości Naukowej może dokonać omawianego poświadczenia w przypadku okazania przez osobę ubiegającą się o nadanie tytułu profesora oryginału dyplomu habilitującego.