Biuro ds. Stopni

Urlop dla nauczyciela akademickiego

Nauczycielowi akademickiemu może być udzielony płatny urlop naukowy w celu przygotowania rozprawy doktorskiej w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy.

Wniosek o urlop musi być zaopiniowany przez promotora oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Musi zawierać także informację, czy urlop tego typu był już wykorzystywany.

Zaopiniowany wniosek należy złożyć za pośrednictwem Biura ds. Stopni, nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu.

 

Podstawa prawna:

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO
§ 18 Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów dla nauczycieli akademickich
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2018/2019 Rektora UKW z dnia 16 września 2019 r.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 129. ust. 4. Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego, a także urlopów, o których mowa w art. 130 i art. 131 ust. 1, określa regulamin pracy.
Art. 130. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu: przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy.