Informacje o projekcie

Nr projektu: 7/POIG/ACK/2014

„Akademickie Centrum Kreatywności”, to projekt  realizowany w ramach programu systemowego pn. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, nr POIG.01.01.03-00-001/08 finansowany ze środków na naukę przeznaczonych na wsparcie programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki.

Czas realizacji15.XII.2014-15.XI.2015

Słowa kluczowe: wczesna edukacja, jakość kształcenia, rozwijanie myślenia twórczego i problemowego, zdolność uczenia, współdziałanie uczniów i nauczycieli, refleksja, kultura uczenia się, rozwijanie umiejętności analizy, interpretacji i wnioskowania, argumentowania, umiejętności projektowania, uczenie się we  współpracy, wdrażanie do myślenia naukowego w sytuacji dydaktycznej, współtworzenie wiedzy w edukacyjnym działaniu

Akademickie Centrum Kreatywności działające przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jedną z dziewięciu jednostek utworzonych w kraju w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W zamierzeniu będzie to wzorcowe centrum kształcenia nauczycieli promotorów zmiany edukacyjnej .

Głównym celem działań ACK zgodnie z założeniem projektu jest opracowanie (testowanie i popularyzacja) innowacyjnego modelu pracy nauczyciela/studenta z dzieckiem na I etapie edukacji szkolnej. Model ten oparty na założeniach wyprowadzonych z socjokulturowej koncepcji L. S. Wygotskiego ma przyczynić się do podniesienia jakości pracy zarówno ucznia, jak i nauczyciela wczesnej edukacji. Projekt tworzy szansę dla konstruowania społecznej sieci uczenia się, autentycznego współtworzenia wiedzy w edukacyjnym działaniu, pogłębionego transferu wiedzy i umiejętności pomiędzy Nowicjuszem (studentem) a Ekspertem (nauczycielem). Zaangażowane uczestnictwo studentów w projekcie przyczyni się do zmiany ich filozofii edukacyjnej, rozumienia zmiany edukacyjnej, analizowanej w naturalnej sytuacji kultury klasy szkolnej, umożliwi studentom, przyszłym nauczycielom wejście w rolę promotora zmian.