Kolegium I

Organizacja rejestracji

Organizacja rejestracji na zajęcia w Kolegium I UKW:

 1. Student ma obowiązek terminowo rejestrować się na zajęcia objęte planem studiów (§ 19 pkt. 2 Regulaminu Studiów UKW).
 2. Uprzednia rejestracja na zajęcia jest jednym z obowiązkowych warunków dopuszczenia studenta do zaliczenia zajęć (§ 29 Regulaminu Studiów UKW).
 3. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.
 4. Student jest zobowiązany zarejestrować się na wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów na dany semestr studiów (tj. zarówno wykłady, jak i konwersatoria, laboratoria, itp.).
 5. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranej grupy zajęciowej lub przedmiotu.
 6. Student może dokonywać zmiany w rejestracji na zajęcia w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu tych zajęć. Dyrektor Kolegium może wyrazić zgodę na zmianę rejestracji studenta na zajęcia w terminie późniejszym wyłącznie na pisemny wniosek studenta w przypadku szczególnie ważnych umotywowanych przyczyn.
 7. Zobowiązani do terminowej rejestracji są także studenci, którzy:
  • powtarzają semestr (ponowna rejestracja na powtarzane zajęcia),
  • uzyskali zgodę na Indywidualną Organizację Studiów,
  • wyjeżdżają w ramach programów wymiany międzynarodowej, np. Erasmus+ .
 1. Student zarejestrowany na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości.
 2.  Rejestracja na zajęcia studenta, który nie dopełnił obowiązku rejestracji w wyznaczonym terminie, jest możliwa wyłącznie na podstawie zgody Dyrektora Kolegium I. Wniosek studenta o rejestrację po upływie terminów rejestracji opiniują prowadzący zajęcia oraz Prodziekan.
 3. Na podstawie zgody Dyrektora Kolegium na późniejszą rejestrację, rejestracji studenta dokonuje pracownik Biura Obsługi Studentów.