Kolegium I

Procedura dyplomowania

Dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Studentów :

  • jeden zbindowany egzemplarz pracy dyplomowej w wersji z numerami kontrolnymi wydrukowany dwustronnie z systemu APD. Praca musi zawierać streszczenie w języku polskim oraz w języku pracy oraz oświadczenie (że praca została napisana samodzielnie, wydrukowana wersja pracy jest identyczna z wprowadzoną do systemu APD oraz że student/studentka wyraża zgodę na udostępnienie pracy dyplomowej dla potrzeb badawczych i dydaktycznych). Streszczenia i oświadczenie muszą być trwale złączone z pracą dyplomową (zbindowane)

1. Absolwenci przyjęci na studia przed dniem 1 października 2018 r. oraz absolwenci, którzy
rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 za wydanie dokumentów wnoszą
opłaty w wysokości:
- za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł;
- za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – 40 zł
2. Absolwenci przyjęci na studia oraz wznawiający studia od roku akademickiego 2019/2020:
- za wydanie dyplomu i suplementu wraz z ich dwoma odpisami w języku polskim lub, na
podstawie złożonego wniosku – dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich jednym
odpisem w języku polskim i jednym odpisem w języku obcym – nie wnoszą opłaty
- za wydanie, na wniosek studenta/absolwenta, dodatkowego odpisu dyplomu lub odpisu
suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł

 

Operacje:
17-09-2020, 12:34
publikacja: Marta Musiałek
27-05-2022, 12:55
modyfikacja: Marta Musiałek

Dokumenty do pobrania