Kolegium I

Procedura dyplomowania

Dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Studentów :

  • jeden zbindowany egzemplarz pracy dyplomowej w wersji z numerami kontrolnymi wydrukowany dwustronnie z systemu APD. Praca musi zawierać streszczenie w języku polskim oraz w języku pracy oraz oświadczenie (że praca została napisana samodzielnie, wydrukowana wersja pracy jest identyczna z wprowadzoną do systemu APD oraz że student/studentka wyraża zgodę na udostępnienie pracy dyplomowej dla potrzeb badawczych i dydaktycznych). Streszczenia i oświadczenie muszą być trwale złączone z pracą dyplomową (zbindowane)


  Absolwenci przyjęci na studia oraz wznawiający studia od roku akademickiego 2019/2020:
- za wydanie dyplomu i suplementu wraz z ich dwoma odpisami w języku polskim lub, na
podstawie złożonego wniosku – dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich jednym
odpisem w języku polskim i jednym odpisem w języku obcym – nie wnoszą opłaty
- za wydanie, na wniosek studenta/absolwenta, dodatkowego odpisu dyplomu lub odpisu
suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł

 

Dokumenty do pobrania