Kolegium II

Dokumenty do pracy dyplomowej

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych

Zarządzenie Nr 28/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

Wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

Procedura dyplomowania na Wydziale Pedagogiki

Regulaminy procedury dyplomowania na kierunkach prowadzonych na Wydziale Pedagogiki w ramach Kolegium II

Procedura dyplomowania na Wydziale Psychologii

Regulamin procedury dyplomowania na kierunku prowadzonym na Wydziale Psychologii w ramach Kolegium II