Kolegium IV

Zasady postępowania w trakcie egzaminów dyplomowych w Kolegium IV

Zasady postępowania w trakcie egzaminów dyplomowych w Kolegium IV    

 • każdy uczestnik egzaminu dyplomowego (członkowie komisji oraz studenci) musi zachować konieczne środki ostrożności (według zaleceń GIS), należy zwrócić szczególną uwagę na swój stan zdrowia;   
 • po terenie uczelni, także w dziekanacie poruszać się należy z zasłoniętymi ustami i nosem – z wykorzystaniem maseczki, przyłbicy lub innych materiałów zezwalanych przez GIS;   
 • harmonogram egzaminów dyplomowych, z przydziałem sal i godzin obrony konkretnych osób, został opracowany przez jednostki (Instytuty i Wydział), proszę zwrócić uwagę na ewentualne zmiany, które mogą wystąpić z uwagi na niestabilną sytuację epidemiologiczną;
 • studenci zobowiązani są do przybycia na egzamin zgodnie z wyznaczoną godziną,   
 • studenci zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem na egzamin dyplomowy, niezbędny płyn dezynfekujący będzie udostępniony przed lub w sali egzaminacyjnej;   
 • podczas egzaminu obowiązuje zasada 2 m odstępu;   
 • podczas egzaminu dopuszcza się zdjęcie maseczki lub przyłbicy – jeśli zdający i członkowie komisji wyrażą taką zgodę;   
 • przed salą wyznaczoną na egzamin dyplomowy może przebywać jedna osoba oczekująca na egzamin;   
 • przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego zobowiązany jest zadbać o  minimalizowanie zagrożenia w trakcie przeprowadzania egzaminów (w tym skrócenie czasu oczekiwania studenta na wynik egzaminu do niezbędnego minimum);   
 • wszelkie formy poczęstunku (nawet kurtuazyjne) są ZABRONIONE, należy zdecydowanie wykluczyć ewentualne propozycje studentów w tym zakresie;   
 • na terenie uczelni nie mogą przebywać osoby towarzyszące;   
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów student odbiera dwa dni robocze po egzaminie dyplomowym w dziekanacie lub na prośbę studenta, wyrażoną mailem z konta @student.ukw.edu.pl, zaświadczenie zostanie przesłane pocztą.