Pomost do kariery

o jednostce

Badanie kompetencji, doradztwo zawodowe, coaching kariery – to najważniejsze elementy projektu „Biuro Karier pomostem do kariery”, którymi zostaną objęci studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nasza uczelnia otrzymała na ten cel ponad 1,1 mln zł.

Rekrutacja w projekcie, który jest skierowany do ostatnich roczników studiów I i II stopnia, rozpocznie się już w październiku br. i potrwa do 2018 roku. Obejmie on 400 studentów.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z kilku form pomocy.

  • Badanie kompetencji studentów
  • Doradztwo zawodowe
  • Coaching kariery
  • Mentoring i coaching zawodowy
  • Doradztwo przedsiębiorczości

- - -

Projekt autorstwa pracowników Biura Karier UKW, Pauliny Kantor-Narloch i Kingi Perczyńskiej powstał przy współpracy Biura Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 129 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego tylko 28 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania. Wniosek UKW jako jedyny z Bydgoszczy uzyskał łączną sumę 123 punktów i znalazł się na 11. miejscu listy rankingowej. 101 wnioski uzyskały ocenę negatywną. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 200 312,00 zł, w tym 1 164 302,64 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.

na skróty