Pracownia Testów Psychologicznych

Bydgoska Bateria Testów

Od początku istnienia Pracowni (1998) opracowujemy różne testy psychologiczne. Większość badań realizowanych jest w ramach prac magisterskich. Poniżej znajdują się wybrane testy, które nie spełniają jeszcze kryteriów dobroci psychometrycznej. Mimo tego mogą być wykorzystywane w dalszych badaniach naukowych.

W skład Bydgoskiej Baterii Testów wchodzą następujące narzędzia:

1. Kwestionariusz zatłoczenia (KZ)Barczak Milena, 2008.

2. Test oceny ciała – choroba nowotworowa (TOC–ChN). Polska adaptacja BIS (Body Image Scale) Izdebski Paweł, 2013.

3. Skala dyspozycyjnego przepływu (SDP) Bąk Agnieszka i Izdebski Paweł, 2012.

4. Skala orientacji dotyczącej prywatności (SOdP) Bluma Joanna, 2015.

5. Kwestionariusz do pomiaru aprobaty społecznej (BIDR Wersja 6) - autorzy aptacji: Paweł Izdebski, Michał Brążkiewicz, 2010.

6. Kwestionariusz rozwoju pourazowego (PTGI-PL) (polska wersja PTGI) Detmer Weronika, 2012.

7. Kwestionariusz ekstrawersji – introwersji (KE-I) Huzarska Joanna, 2012.

8. Kwestionariusz skoncentrowania na wyglądzie fizycznym (KSnW)Kowalska Sylwia, 2015.

9. Kwestionariusz pamięci prospektywnej (KPP) Morawska Michalina, 2009.

10. Kwestionariusz Pamięci Prospektywnej (KPP/IP/2009) Moszkowicz Urszula Paulina, 2012.

1. Kwestionariusz zatłoczenia (KZ) – Barczak Milena, 2008

Tytuł pracy: Zatłoczenie a zdrowie psychiczne wśród mieszkańców domów studenckich

W pracy dokonano oceny wartości diagnostycznej narzędzia skonstruowanego przez Autorkę do badania poczucia zatłoczenia. Celem badań, w których wykorzystano narzędzie KZ, było zweryfikowanie hipotez o zależności poczucia zatłoczenia ze zdrowiem psychicznym (badanie za pomocą Kwestionariusza ogólnego stanu zdrowia GHQ-12).

Analiza czynnikowa Kwestionariusza zatłoczenia (KZ) wskazuje na istnienie jednego czynnika głównego.

Rzetelność: Analiza rzetelności Kwestionariusza zatłoczenia (KZ): wartość alfa Cronbacha wyniosła 0,849.

Trafność: Ocena trafności narzędzia wymaga dalszych badań.

Badani: Studenci

2. Test oceny ciała – choroba nowotworowa (TOC–ChN) polska adaptacja BIS (Body Image Scale) Autor: Izdebski Paweł

Narzędzie wykorzystywane w ramach pracy magisterskiej: Bawej Patrycja, 2012

Tytuł pracy: Obraz ciała u kobiet po mastektomii

Badania miały na celu wykazanie związku pomiędzy obrazem ciała po zabiegu mastektomii a zmiennymi powiązanymi z procesem leczenia. Do pomiaru obrazu ciała wykorzystano Kwestionariusz TOC-ChN. W wyniku badań Kwestionariusz został zmodyfikowany poprzez rezygnację z 1 pytania. Skala składa się z 10 pytań, odpowiedzi udzielane są na skali czterostopniowej.

Analiza czynnikowa kwestionariusza wykazała istnienie 2 czynników:

Czynnik 1 – poczucie własnej atrakcyjności

Czynnik 2 – niezadowolenie z wyglądu

Rzetelność - Ocena rzetelności narzędzia wymaga dalszych badań.

Trafność - Ocena trafności narzędzia wymaga dalszych badań.

Badani: Dorośli (kobiety)

3. Skala dyspozycyjnego przepływu (SDP) - Bąk Agnieszka i Izdebski Paweł, 2012

Tytuł pracy: Dyspozycyjny przepływ (flow) a subiektywne poczucie zdrowia u dorosłych

W pracy wykazano różnice między dyspozycyjnym przepływem a subiektywnym poczuciem zdrowia u osób należących do trzech grup: sportowców, muzyków i osób pracujących zawodowo.

Analiza czynnikowa Skali SDP wskazuje na istnienie dwóch czynników

Czynnik 1 – emocjonalny przepływ

Czynnik 2 – poznawczy przepływ

Rzetelność: Współczynnik rzetelności dla wszystkich pozycji skali: wartość alfa Cronbacha wyniosła 0,88. Średnia korelacja między pozycjami: 0,2.

Trafność: Trafność jest w umiarkowanym stopniu zadowalająca. Do sprawdzenia trafności SDP wykorzystano następujące kwestionariusze: Skalę Duchowości i Skalę Mistycyzmu (trafność zbieżna) oraz Skalę Dysocjacji DES (trafność różnicowa). Uzyskano jedynie istotna statystycznie średnia korelację między czynnikiem „harmonia” a ogólnym wynikiem w SDP oraz emocjonalnym przepływem (SDP-E).

Badani: Dorośli

4. Skala orientacji dotyczącej prywatności (SOdP) - Bluma Joanna, 2015

Tytuł pracy: Poczucie prywatności wśród studentek pielęgniarstwa pierwszego i trzeciego roku oraz studentów niemedycznych

W pracy dokonano sprawdzenia, czy Multidimensional  privacy orientation scale autorstwa Lemi Baruh i Zeynep Cemalcilar może być używana w polskiej adaptacji do określenia ogólnego poczucia prywatności.

Analiza czynnikowa Skali orientacji dotyczącej prywatności SOdP wskazuje na 4 czynniki.

Czynnik 1 – prywatność jako prawo

Czynnik 2 – troska o prywatność informacji

Czynnik 3 – Relacje prywatności ja-inni

Czynnik 4 – troska o prywatność innych

Rzetelność - oszacowano rzetelność dla każdego z wyodrębnionych czynników. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że uzyskane wskaźniki rzetelności dla poszczególnych podskal są zadowalające do celów naukowych. 

Czynnik 1 – prywatność jako prawo (alfa Cronbacha=0,60)

Czynnik 2 – troska o prywatność informacji (alfa Cronbacha=0,64)

Czynnik 3 – Relacje prywatności ja-inni (alfa Cronbacha=0,51)

Czynnik 4 – troska o prywatność innych (alfa Cronbacha=0,60)

Trafność - Ocena trafności narzędzia wymaga dalszych badań.

Badani: Dorośli

5. Kwestionariusz do pomiaru aprobaty społecznej (BIDR Wersja 6) - autorzy adaptacji: Paweł Izdebski, Michał Brążkiewicz, 2010

Tytuł pracy: Adaptacja Kwestionariusza do pomiaru aprobaty społecznej (BIDR wersja 6)

W pracy dokonano oceny cech psychometrycznych polskiej wersji The Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR Wersja 6) przeznaczonego do badania aprobaty społecznej. Wyniki analizy statystycznej nie pozwalają na stwierdzenie, że zaadaptowana wersja kwestionariusza spełnia kryteria psychometryczne, które pozwalałyby na jej wykorzystanie w warunkach polskich.

Analiza czynnikowa skali nie potwierdziła istnienia dwóch czynników

Czynnik 1 – Wywieranie wrażenia (Impression Management)

Czynnik 2 – Wzmacnianie samooszukiwania własnego Ja (Self-Deceptive Enhancement)

Rzetelność: Rzetelność badanych skal jest niższa niż uzyskana przez twórców testu: dla skali Wywieranie wrażenia (Impression Management) po odrzuceniu pytań nieistotnych statystycznie alfa Cronbacha wynosi zaledwie 0,49, a dla skali Wzmacnianie samooszukiwania własnego Ja (Self-Deceptive Enhancement) alfa Cronbacha wynosi 0,77.

Trafność: Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 6 z 40 pozycji kwestionariusza BIRD jest zgodne z teoria wyjściową. Skale nie są tożsame, zatracona została częściowo trafność teoretyczna testu.

Wyniki analizy statystycznej nie wykazały rozróżnienia tendencji samooszukiwania się na „wywieranie wrażenia” oraz „wzmacnianie oszukańczego własnego ja”. Tylko na niektóre pytania odpowiedzi potwierdzają teorię Paulhusa.

Badani: Dorośli 17-74 r.ż.

6. Kwestionariusz rozwoju pourazowego PTGI-PL (polska wersja PTGI) 

PTGI – Posstraumatic Growth Inventory amerykański inwentarz autorstwa R. G. Tedeschiego i L. G. Calhouna

Narzędzie wykorzystywane w ramach pracy magisterskiej: Hohn Paulina, 2011

Tytuł pracy: Osobowość a rozwój pourazowy u pacjentów onkologicznych.

W pracy dokonano pomiaru związków między rozwojem pourazowym wg koncepcji Tedeschiego i Calhouna oraz cechami osobowości wg koncepcji Wielkiej Piątki, a także pomiędzy pozostałymi zmiennymi o charakterze socjodemograficznym a PTG.

W badaniu wykorzystano 2 metody kwestionariuszowe. Do opisu cech osobowości wykorzystany został NEO-FFI, natomiast do pomiaru PTG (posttraumatic growth) wykorzystano kwestionariusz PTGI-PL (21 stwierdzeń).

Wyniki badania potwierdzają występowanie zjawiska PTG wśród badanych pacjentów onkologicznych (M=59,61).

Analiza wyników badania ukazuje brak istotnych statystycznie związków pomiędzy rozwojem pourazowym a zróżnicowaniem osobowościowym badanych chorych. Ponadto uzyskane wyniki wskazują na brak związków pomiędzy zróżnicowaniem socjodemograficznym badanych a występowaniem wśród nich zmian rozwojowych.

Struktura narzędzia

Jak postulują autorzy narzędzia można wyodrębnić 5 skal szczegółowych wchodzących w skład prezentowanego narzędzia. Są to:

1) Relacje z innymi

2) Nowe możliwości

3) Osobista siła

4) Zmiany duchowe

5) Docenianie życia

Rzetelność: Współczynnik zgodności wewnętrznej, mierzony alfa Cronbacha, jest wysoki i wynosi dla całej skali 0,93. Współczynniki te dla poszczególnych podskal mieści się w przedziale 0,63 do 0,87.

Trafność - Ocena trafności narzędzia wymaga dalszych badań.

Badani: Dorośli

7. Kwestionariusz ekstrawersji – introwersji (KE-I) - Huzarska Joanna, 2012

Tytuł pracy: Kwestionariusz ekstrawersji – introwersji na podstawie teorii Myers Briggs

W pracy dokonano oceny kwestionariusza osobowości mierzącego dwa wymiary osobowości: ekstrawersję i introwersję. Narzędzie stworzono na podstawie Wskaźników Typów Myers – Briggs (MBTI). Skonstruowane narzędzie składa się z 38 pytań z dwoma wariantami odpowiedzi oraz 5 par słów, spośród których badany wybiera to, które do niego bardziej przemawia. Stworzone narzędzie uzyskało wysokie wskaźniki trafności i rzetelności.

Rzetelność: Na podstawie przeprowadzonych badań obliczona wskaźnik rzetelności prezentowanego narzędzia. Rzetelność mierzona alfa Cronbacha jest duża i wynosi 0,91.

Trafność: O trafności stworzonego narzędzia świadczą uzyskane korelacje z testem EPQ-R - ekstrawersja (0,87) oraz NEO-FFI - ekstrawersja (0,72). W obu przypadkach uzyskane korelacje były istotne statystycznie (p<0,0001).

Ostateczne potwierdzenie rzetelności i trafności narzędzia wymagałoby badań na większej grupie, zróżnicowanej pod względem płci, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania.

Badani: Dorośli

8. Kwestionariusz skoncentrowania na wyglądzie fizycznym (KSnW) - Kowalska Sylwia, 2015

Tytuł pracy: Osobowość a skoncentrowanie na wyglądzie fizycznym

Skoncentrowanie na wyglądzie fizycznym jest jedną z różnic indywidualnych. W pracy wykorzystano kwestionariusz autorski do pomiaru natężenia skoncentrowania na wyglądzie fizycznym. Kwestionariusz ma badać skoncentrowanie na wyglądzie fizycznym jako względnie stała właściwość jednostki. Właściwość ta ma określać stopień poświęcania uwagi i energii na podejmowanie działań wynikających z troski o wygląd fizyczny; siłę emocji odczuwanych w związku z własnym wyglądem oraz przekonanie o wartości wyglądu fizycznego w życiu. Wersja ostateczna kwestionariusza składa się z 10 twierdzeń.

Analiza czynnikowa Kwestionariusza skoncentrowania na wyglądzie fizycznym wskazuje na istnienie 1 czynników.

Rzetelność: Rzetelność narzędzia oszacowano na podstawie miary zgodności wewnętrznej testu, wartość alfa Cronbacha wyniosła 0,79.

Trafność: Sprawdzono związek między cechami osobowości wyodrębnionymi przez Costę i McCrae'a a skoncentrowaniem na wyglądzie fizycznym. W celu określenia cech osobowości wykorzystano Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i Mc Crae'a. Analiza uzyskanych korelacji wskazała na istnienie związku między Neurotycznością a  skoncentrowaniem na wyglądzie fizycznym, zwłaszcza w grupie mężczyzn.

Badani: Dorośli (studenci)

9. Kwestionariusz pamięci prospektywnej (KPP) - Morawska Michalina, 2009

Tytuł pracy: Kwestionariusz pamięci prospektywnej

W pracy opracowano i dokonano oceny Kwestionariusz pamięci prospektywnej. Kwestionariusz zawiera 12 pytań dotyczących codziennych sytuacji życiowych. Metoda ta pozwala mierzyć częstotliwość występowania niepowodzeń pamięciowych na co dzień i jest źródłem  informacji na temat efektywności radzenia sobie z różnego rodzaju zadaniami związanymi z pamięcią prospektywną.

Analiza czynnikowa Kwestionariusza pamięci prospektywnej pozwala na wskazanie 3 czynników, którym nie nadano nazwy.

Rzetelność: Wysoką rzetelność KPP oszacowano na podstawie współczynnika zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha. Wartość współczynnika wyniosła 0,89.

Rzetelność kwestionariusza KPP pozwala na stosowanie go w celach badawczych, jednak nie jest to narzędzie diagnostyczne.

Trafność: Ocena trafności narzędzia wymaga dalszych badań.

Badani: Dorośli (55-90 r.ż.)

10. Kwestionariusz pamięci prospektywnej (KPP/IP/2009) - Moszkowicz Urszula Paulina, 2012

Tytuł pracy: Pamięć prospektywna u osób chorych somatycznie w późnej dorosłości

W pracy dokonano oceny opracowanego kwestionariusza składającego się z 12 stwierdzeń odnoszących się do codziennego funkcjonowania pamięci prospektywnej.

Analiza czynnikowa kwestionariusza

Wyodrębniono 3 czynniki wyjaśniające wariancję stwierdzeń KPP, którym nie nadano nazwy.

Rzetelność Kwestionariusz pamięci prospektywnej, jako zadowalającą, oszacowano na podstawie współczynnika zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha, którego wartość wyniosła 0,89.

Trafność: Ocena trafności narzędzia wymaga dalszych badań z większą liczebnością grup badanych.

Badani: Dorośli (55-99 r.ż.)