Pracownia Testów Psychologicznych

Metody i narzędzia dostepne w pracowni

Wszelkie informacje o testach można znaleźć na oficjalnej stronie Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: www.practest.com.pl

Uwaga! Pracownia Testów Psychologicznych UKW nie prowadzi sprzedaży wymienionych narzędzi!

Lista testów dostępnych w Pracowni Testów Psychologicznych UKW 

OSOBOWOŚĆ I TEMPERAMENT:

 • Lista Przymiotnikowa ACL
 • A-R Kwestionariusz Atak-Rezygnacja
 • BHI-12 - Kwestionariusz Nadziei Podstawowej
 • DSR - Dziecięca Skala Rozwojowa
 • EAS - Kwestionariusz Temperamentu EAS
 • EPQ - R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka
 • EPQ - R (S) - Kwestionariusz Osobowości Eysencka w wersji skróconej
 • FCZ - KT - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu
 • FCZ-KT(R) - Formalan Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu: Wersja Zrewidowana
 • HERMANS - Metoda konfrontacji z sobą
 • IPP - Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej
 • IVE - Kwestionariusz Impulsywności
 • KANH Kwestionariusz Twórczego Zachowania
 • KBPK - Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli
 • KBPK-Rkwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli - wersja zrewidowana 
 • KKW - Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu
 • KMC - Kwestionariusz Metafory Czasu
 • KU - Kwestionariusz Ustosunkowań
 • Kwestionariusz Agresji Bussa - Perry'ego
 • Kwestionariusz do Badania Optymizmu
 • Kwestionariusz Nadziei na Sukces
 • MFF - Test Porównywania Znanych Kształtów
 • MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
 • NEO - FFI - Inwentarz Osobowości
 • NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
 • PTS - Kwestionariusz Temperamentu
 • Scenotest
 • SD - Skala Dyrektywności
 • SES - Samoocena i jej pomiar
 • Skala Postaw - Być i mieć
 • SPK-DP - skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych
 • SPO - Skala do badania poczucia odpowiedzialności
 • SW - Skala Wartości
 • SWS - Skala Wartości Schelerowskich
 • TO - Z - Test Osobowości i Zainteresowań
 • TO - Test Osobowości (skrócona wersja TO-Z)
 • TZ - Test Zainteresowań (skrócona wersja TO-Z)
 • URBAN - Rysunkowy Test Twórczego Myślenia (TCT-DP)
 • RVS -  Skala wartości Rokeacha 
 • TIPI - polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory - wersja standardowa i internetowa
 • KSS - Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej

INTELIGENCJA:

 • APIS - P i APIS P(R) - Bateria Testów
 • APIS - Z - Bateria Testów
 • COLUMBIA - Skala Dojrzałości Umysłowej
 • DMI - Diagnoza Możliwości Intelektualnych
 • DMI 2 - Diagnoza Możliwości Intelektualnych - 2 (DMI-2S, DMI-2M)
 • Dziecięce liczenie
 • CFT 3- Neutralny Kulturowo Test Inteligencji - wersja 3
 • CFT 20-R - Neutralny kulturowo Test Inteligencji Cattella - wersja 2
 • CFT 1-R - Neutralny Kulturowo test Inteligencji Cattella - wersja 1
 • Omnibus - test inteligencji
 • Test Słownikowy dla dzieci (TSD)
 • Test Terman - Merrill
 • TIS - Bateria testów
 • TMK - Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej
 • TMS-K - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Klasyczna
 • TMS-Plus - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Plus
 • TMS-R - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Równoległa
 • TMS-Z - Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych
 • TMZ - test Matryc Ravena w wersji dla zaawansowanych. Polska normalizacja 2016 (NOWOŚĆ)
 • TUF - Test Układania Figur G. A. Lienerta
 • WAIS - R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (wersja zrewidowana)
 • WISC - R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (wersja zmodyfikowana)
 • ZTU - Zestaw Testów Uzdolnień
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet
 • IDS - Skala inteligencji i rozwoju dla dzieciw wieku 5 - 10 lat 
 • IDS-P - Slala inteligencji i rozowju dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • IDS-2 - Skale inteligencji irozowju dla dzieci i młodzieży

NEUROPSYCHOLOGIA:

 • BENDER - Wzrokowo-Motoryczny Test Gestalt
 • Bender-Kopitz - test (koperty)
 • BENTON - Test Pamięci Wzrokowej
 • BRUNET-LEZINE - Skala rozwoju psychomotoryki dziecka (0-3)
 • CTT - Kolorowy Test Połączeń wersja dla Dorosłych
 • CVLT - Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • DUM - Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu wg F. Hillersa
 • Łucki - Zestaw prób do badania procesów poznawczych pacjentów z uszkodzeniami mózgu
 • MoCA - Montrealska skala oceny funkcji poznawczych
 • MMSE - Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego MINIMENTAL
 • RFFT - Test Płynności Figuralnej RUFA
 • RHLB-PL-Bateria Testów do Badania Funkcji Prawej Półkuli Mózgu
 • TEST d2 - Test badania uwagi
 • Test Rysowania Zegara
 • TUS -Test Uwagi i Spostrzegawczości
 • TUS - Testy Uwagi i Spostrzegawczości. Wersja 6/9 - normy dla dorosłych (NOWOŚĆ)
 • WCST - WISCONSIN - Test Sortowania Kart z Wisconsin

PRACA:

 • AVEM - Wzorzec Zachowań i Przeżyć związanych z pracą
 • Badania psychologiczne kierowców - charakterystyka psychometryczna wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych (podręcznik)
 • BIP - Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy
 • Człowiek w Pracy
 • IZ - Inwentarz Zainteresowań
 • KPZ - Kwestionariusz Preferencji Zawodowych
 • Kwestionariusz Lubelski - Analiza Stanowiska Pracy
 • LBQ - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
 • Psychospołeczne warunki pracy - (autor: Roman Cieślak; Maria Widerszal-Bazyl)
 • Skala I-E w Pracy
 • Testy w diagnozowaniu osób starających się o pozwolenie na broń (podręcznik)
 • TIC - Test Intentio Consensio - Ocena potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy
 • WERK - Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi
 • WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
 • KUP - Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych 

RODZINA:

 • CUIDA - Kwestionariusz do oceny kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów
 • KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej
 • KKMiP - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej
 • KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców
 • KRR - Kwestionariusz Ról Rodzinnych 
 • KRR - Kwestionariusz Relacji Rodzinnych
 • KSP - Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych
 • SOR - Skale Oceny Rodziny
 • SPR - Skala Postaw Rodzicielskich
 • SPR - 2 - Skala Postaw Rodzicielskich 2
 • TKZ R-D - Test komunikacji zadaniowej Rodzic-Dziecko
 • Test Kompetencji Rodzicielskich  

SZKOŁA:

 • Ja i Moja Szkoła
 • Diagnoza Dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej
 • Kwestionariusze "Klasa Wobec Mnie", "Ja Wobec Klasy"
 • Narzędzia do Rozpoznawania Zagrożeń Społecznych w Szkole
 • Skala "Agresor"-"A"- Ofiara-"O" dla Nauczycieli, Pedagogów Szkolnych i Psychologów
 • Skala Jawnego Niepokoju. Jaki jesteś?
 • Skala Wsparcia Społecznego (SWS) Kmiecik-Baran
 • Test Poczucia Alienacji - Integracji (P.A.I) dla Dzieci i Młodzieży. Postawy Teoretyczne i Właściwości Psychomotoryczne
 • TSS - Test Stosunków Szkolnych
 • ASRS - Zestaw Kwestionariuszy Do Diagnozy Spektrum Autyzmu
 • SGS - Skala Gotowości Szkolnej
 • Test Dojrzałości Szkolnej Dziecka z wadą słuchu
 • CONNERS 3 - Zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD

TESTY PROJEKCYJNE:

 • Bryła Lovego
 • CAT - A - Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci. Wersja z postaciami zwierząt
 • CAT - H - Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci. Wersja z postaciami ludzi
 • Diagnostyka kolorami Maxa Luschera
 • Kostki Kohsa
 • RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera
 • Rorschach
 • Sześcian Linka
 • TAT - Test Apercepcji Tematycznej
 • Test Drzewa
 • Test Piramid Barwnych
 • Test Rysunku Rodziny - podręcznik
 • SZONDI - Eksperymentalna diagnostyka Potrzeb
 • Test bajek

ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE:

 • AFA-Skala
 • KFPM - Kwestionariusz Formalnych Preferencji Muzycznych. Opracowanie własne
 • Kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii Zbigniewa Tarkowskiego
 • LEKSYKON - Test Językowy LEKSYKON
 • Skala F - skala umiejętności fonologicznych
 • Test Rozumienia Słów TRS-S, TRS-Z
 • Test Sprawności Językowej Zbigniewa Tarkowskiego
 • Test Uzdolnień Muzycznych E. Gordona
 • Test Zdolności Językowych TZJ
 • Test Słów i Test Liczb Rudolfa H. Weissa

ZDROWIE:

 • 4DSQ - Four Dimensional Symptom Questionnaire - wersja polska
 • AIS - Skala Akceptacji Choroby
 • BPCQ - Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu
 • BDI-II - Inwentarz Depresji Becka
 • CECS - Skala Kontroli Emocji
 • CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
 • COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia sobie ze Stresem
 • CSQ - Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem
 • DS-14 - Skala do Pomiaru Typu D
 • GDS - Geriatryczna Skala Oceny Depresji GDS
 • GHQ - OCENA ZDROWIA PSYCHICZNEGO wg D. Goldberga
 • GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności
 • HAM-D - Skala Depresji Hamiltona
 • HLC - Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia dla Dzieci
 • IZZ - Inwentarz Zachowań zdrowotnych.
 • JSR - Jak Sobie Radzisz?
 • KKE - Kwestionariusz Kontroli Emocjonalnej
 • KompOs - Skala Kompetencji Osobistej
 • KPD - Kwestionariusz do Pomiaru Depresji
 • KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych
 • Kwestionariusz Objawowy SII
 • KOS - Kwestionariusz Oceny Sytuacji
 • KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu
 • LKZ - Lista Kryteriów Zdrowia
 • LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć
 • LOT - R - Test Orientacji Życiowej
 • LWO - Lista Wartości Osobistych
 • MADRS - Skala Depresji Montgomery-Asberg
 • MHLC - Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia
 • MINI-COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem
 • Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej
 • MMPI - 2 - Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości
 • MMPI - A - wersja dla młodzieży Wprowadzenie do Kwestionariusza MMPI - A
 • Podręcznik - "Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem"
 • Podręcznik - "Narzędzia Pomiaru w promocji i psychologii zdrowia"
 • PRF Lista Oczekiwań Pacjenta
 • PSS-10 - Skala Odczuwanego Stresu
 • Skala RASKIN
 • SEG - Skala Ekspresji Gniewu
 • SOC-29 - Kwestionariusz Orientacji Życiowej
 • SPP-25 - Skala Pomiaru Prężności
 • STAI (ISCL) - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
 • STAIC - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci
 • SUPIN - Skala uczuć pozytywnych i negatywnych (polska adaptacja skali PANAS)
 • SWLS - Skala Satysfakcji z Życia
 • TAB - Skala typu A/B - wersja DM
 • TRE - Test Rozumienia Emocji
 • TYP-A - Skala Typu A - Framingham
 • UMACL - Przymiotnikowa Skala Nastroju
 • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI 2 
 • KSS - Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej
 • CONNERS 3 - Zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD
 • SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5
 • SCID-II ustrukturalizowany wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości z osi II DSM-IV
 • SCID-I ustrukturalizowany wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości z osi I DSM-IV-TR

 INTELIGENCJA EMOCJONALNA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 • DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej
 • INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
 • KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
 • PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
 • PROKOS - Profil Kompetencji Społecznych
 • SIE-T - Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze
 • Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry'ego S. Wigginsa IAS

NOWOŚCI:

 • CONNERS 3 - Zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD

 • BDI-II - Inwentarz Depresji Becka

 • IDS-2 - Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

 • ABAS-3 System Oceny Zachowań Adaptacyjnych – wydanie trzecie

NARZĘDZIA BADAWCZE OPRACOWANE W RAMACH PRAC MAGISTERSKICH:

 • Przywiązanie a kontrola emocjonalna - Experiences in Close Relationships II (ECR-R) + polska wersja
 • Psychometric properties of The Psychological Gender Inventory - Activities Occupations Hobbies (PGI AOH 3)
 • PGI AOH 3 - IPP CZH 3
 • Efektywność terapii psychologicznej i oddziaływań rewalidacyjnych dziecka z zespołem Jouberta
 • Skala Poziomu Rozwoju Społecznego Upośledzonych Umysłowo PAC Gunzburga
 • Obraz ciała i osobowość u osób posiadających tatuaże lub kolczyki
 • Test Doceniania Ciała
 • Zastosowanie komputerów i nowoczesnych technologii na przykładzie oprogramowania wykorzystującego kognitywistyczny model ACT-R J.R. Andersona do modelowania eksperymentów
 • Zatłoczenie a zdrowie psychiczne wśród mieszkańców domów studenckich
 • Kwestionariusz Zatłoczenia
 • Indywiduacja, tożsamość społeczna a cechy osobowości
 • Skala Indywiduacji Ch. Maslach
 • Skala CSES Crocker i Luhtanen (tożsamość społeczna)
 • Nadzieja, nadzieja podstawowa i optymizm życiowy
 • Kwestionariusz do badania optymizmu "O/M"
 • Skala N-IPB/02 (do badania nadziei)
 • Skala Marlowe'a Crowna
 • Adaptacja Inwentarza Lęku przed Wystąpieniem Muzycznym dla Młodzieży (D.T. Kenny, M.S. Osborne)
 • Inwentarz Lęku przed Wystąpieniem Muzycznym (IL WM-M)
 • Cechy osobowości i obraz ciała u mężczyzn i kobiet w okresie dorosłości
 • Osobowość a skoncentrowanie na wyglądzie fizycznym
 • Kwestionariusz Skoncentrowanie na Wyglądzie (KSnW)
 • Wspomaganie rozwoju mowy biernej metodą komunikacji symbolicznej „Bliss” na podstawie studium przypadku dziecka
 • Inwentarz PAC-1 Gunzburga
 • Zazdrość o partnera a style przywiązania w związku małżeńskim
 • Kwestionariusz Relacji Partnerskich