Pracownia Testów Psychologicznych

Regulamin Pracowni Testów Psychologicznych

REGULAMIN PRACOWNI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH UKW

 1. Regulamin określa zasady oraz tryb udostępniania testów psychologicznych, podręczników testowych oraz innych pomocy do testów przez Pracownię Testów Psychologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwaną w dalszej części Regulaminu Pracownią.
 2. Testy psychologiczne i podręczniki do testów udostępniane są wyłącznie nauczycielom akademickim zatrudnionym na Wydziale Psychologii UKW w Bydgoszczy i studentom studiującym psychologię na Wydziale Psychologii UKW w Bydgoszczy na okres:
 • jednego tygodnia dla studentów stacjonarnych,
 • dwóch tygodni dla studentów niestacjonarnych i nauczycieli akademickich.
 1. Nieoddanie testu w terminie skutkuje obowiązkiem w postaci pracy społecznej na rzecz Pracowni Testów Psychologicznych (adekwatnej do aktualnych zapotrzebowań Pracowni) w wymiarze 1 godziny za każdy dzień spóźnienia.
 2. Psycholodzy pracujący poza Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, absolwenci Wydziału Psychologii UKW oraz studenci psychologii studiujący na innych uczelniach niż UKW mogą korzystać z pomocy testowych i podręczników wyłącznie na miejscu w Pracowni.
 3. Warunkiem wypożyczania pomocy testowych i podręczników przez pracowników i studentów Wydziału Psychologii jest posiadanie konta w pracowni Testów.
 4. W przypadku nierozliczenia w terminie określonym w pkt.1 wypożyczonych testów lub podręczników konto może być zablokowane.
 5. Ze względu na ochronę narzędzi diagnostycznych oraz w związku z Ustawą o prawach autorskich, niedopuszczalne jest kopiowanie podręczników, arkuszy testowych i kluczy.
 6. Za zagubione, zniszczone lub uszkodzone testy wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną.

Tryb udostępniania pomocy i podręczników testowych:

 1. Pomoce do takich testów jak: TAT, CAT, WISC-R, WAIS-R, Brunet-Lezine, Rorschach wypożyczane są na rewers na okres 2 dni.
 2. Pozostałe metody i narzędzia badawcze wypożyczane są na rewers na okres zgodny z terminami podanymi w punktach 1-3 Regulaminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach Pracownia Testów Psychologicznych zastrzega sobie prawo skrócenia terminu.

Tryb udostępniania oryginalnych arkuszy testowych i kluczy:

 1. Każdy student ma prawo do otrzymania bezpłatnie po jednym arkuszu testowym wymaganym przez wykładowców w ramach ćwiczeń i seminariów.
 2. Wszystkie oryginały testów i klucze do testów będące w posiadaniu Pracowni Testów Psychologicznych UKW udostępniane są wyłącznie na miejscu.

Zakup arkuszy testowych:

 1. Studenci wykorzystujący arkusze testowe w większych ilościach w ramach prac magisterskich mogą nabyć je w księgarni Pracowni Testów Psychologicznych PTP (strona www.practest.com.pl) po uzyskaniu upoważnienia od promotora pracy. Upoważnienie wypełnia promotor, który musi być psychologiem. Jeśli test przeznaczony jest nie tylko dla psychologów, promotor musi mieć uprawnienia do korzystania z testu. Upoważnienie musi być poświadczone przez sekretariat uczelni (pieczątka i podpis pracownika sekretariatu). Wzór upoważnienia można znaleźć na stronie http://practest.com.pl/ lub otrzymać
  w Pracowni Testów Psychologicznych UKW.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.