Projekty unijne

MECHATRONIKA

MECHATRONIKA

Projekt „Mechatronika kierunkiem przyszłości – dostosowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do potrzeb rynku pracy”zakończył się 30 września 2014 roku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dofinansowanie w wysokości 6 287 976,89zł.

Projekt podejmuje działania na rzecz budowy potencjału rozwojowego uczelni. Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej UKW, wzbogacenie i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.\

W ramach projektu zaplanowano poniższe zadania, których realizacja przyczyni się do dostosowania oferty UKW do potrzeb rynku pracy, rozszerzenia oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównawcze i zwiększenia znaczenia praktycznych form nauczania. 
•    Otwarcie i realizacja kierunku mechatronika 
Zakłada uruchomienie i realizację nowego kierunku studiów zawodowych, inżynierskich na Wydziale Matematyki Fizyki i Techniki UKW.

Programy wyrównawcze

Obejmą fakultatywne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów kierunku mechatronika.

Praktyki i staże studenckie

Zakładają rozszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania i adresowane są do słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I° kierunku Mechatronika.
Wartością dodaną projektu będzie: zwiększenie odsetka absolwentów kierunków technicznych, uzupełnienie wiedzy praktycznej absolwentów kierunku mechatronika, satysfakcja osób biorących udział w projekcie wynikająca z wysokiej jakości kształcenia
WWW.MECHATRONIKA.UKW.EDU.PL