Rady dziedzin

Nowe regulacje prawne

W związku z zarządzeniem Rektora UKW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 egzaminy doktorskie i obrony doktorskie odbywają się z zachowaniem stosownych wymogów sanitarnych. 

Posiedzenia rad dziedzin odbywają się stacjonarnie z zachowaniem stosownych wymogów sanitarnych. W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego posiedzenia będą mogły być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie wymaganiami określonymi w art. 178 ust. 1a.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Art. 63. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) wprowadza się następujące zmiany:
„1a. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu doktoryzującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.”

Ustawa - art. 178.

1a. Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący właściwego organu.

Statut UKW § 58 ust. 4 

W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym w szczególności w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, rada dziedziny może podejmować uchwały także w trybie
obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z odpowiednim zastosowaniem
zasad, o których mowa w załączniku nr 2.

Przepisy wprowadzające ustawę

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 179 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisje i zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący zespołu”.

https://www.ck.gov.pl/news/id/48.html

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 3. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 [do dnia 30 września 2021 r.], [...] komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000363

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000183501.pdf