Świat Idei i Polityki
Słowo od Redaktora Naczelnego

Szanowni Autorzy i Czytelnicy!

Czasopismo naukowe „Świat Idei i Polityki” ma już dwie dekady tradycji. Zaczęło ono być publikowane od 2001 r. przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszym Redaktorem Naczelnym czasopisma był ówczesny Dyrektor Instytutu - prof. Tadeusz Godlewski. W drugiej dekadzie funkcjonowania czasopisma funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Dyrektor Instytutu - prof. Jan Waskan. Z dniem 1 października 2019 r. na UKW powołany został Wydział Nauk o Polityce i Administracji, który jest sukcesorem INP, jak również spadkobiercą czasopisma „Świat Idei i Polityki”. Tego samego dnia powierzona została mi funkcja Redaktora Naczelnego.

„Świat Idei i Polityki” był rocznikiem a od 2021 roku jest półrocznikiem o charakterze interdyscyplinarnym w ramach dziedziny nauk społecznych. Czasopismo jest miejscem debaty naukowej, której uczestnicy prezentują różne tradycje, podejścia badawcze i paradygmaty. W periodyku publikowane są oryginalne artykuły, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym oraz podsumowujące istniejący stan wiedzy i badań. Dominującą dyscypliną naukową, w  obrębie której funkcjonuje czasopismo, są nauki o polityce i administracji. Ważne miejsce zajmują również teksty z zakresu dyscyplin - nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Redakcja przyjmuje także artykuły z zakresu innych dyscyplin nauk społecznych. Warunkiem  ich publikacji jest związek z szeroko rozumianymi ideami, zjawiskami i procesami politycznymi. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim.

Intencją zespołu redakcyjnego jest kultywowanie dobrych tradycji „Świata Idei i Polityki”, które przez lata umożliwiały utrzymanie jego wysokiego poziomu merytorycznego. Jedną z nich jest dwuetapowa ścieżka recenzji, realizowana przez redaktorów prowadzących i recenzentów zewnętrznych. Jednocześnie zamiarem redakcji jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią większą rozpoznawalność czasopisma w środowisku naukowym. Przykładami takich działań są  indeksacja czasopisma w krajowych i zagranicznych bazach oraz jego stopniowe umiędzynarodawianie. 

W imieniu redakcji czasopisma „Świat Idei i Polityki” serdecznie zachęcam Państwa do publikacji tekstów oraz życzę satysfakcjonującej naukowo lektury. 

Redaktor Naczelny czasopisma „Świat Idei i Polityki”
Dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. UKW

Kontakt

Redakcja czasopisma „Świat Idei i Polityki”
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 236