Procedura recenzowania

Procedura recenzowania

1. Redakcja czasopisma „Świat Idei i Polityki” dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów, analizując adekwatność ich tematyki z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
2. Do oceny każdego tekstu powoływany jest redaktor tematyczny, odpowiedzialny za jego wstępną ocenę.
3. Teksty, które zostały zaaprobowane przez redaktorów, zostają przekazane do recenzji.
4. Tekst oceniany jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy wypełniają dostępny na stronie czasopisma formularz recenzyjny. [Załącznik 1.]
W przypadku tekstu w języku obcym, jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej.
5. W procesie recenzowania - zgodnie z double-blind review proces, zostaje zachowana anonimowość zarówno autora, jak i recenzentów.
6. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
7. Redakcja raz w roku, na stronie internetowej czasopisma, podaje do publicznej wiadomości aktualną listę współpracujących z nią recenzentów.
8. Stosowane zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w opracowaniu: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”. [Załącznik 2.]
9. Czasopismo wprowadziło procedury niezbędne do wyeliminowania przypadków naukowej nierzetelności, w tym “ghostwriting” i “guest authorship”. W związku z tym, Autor zgłaszając tekst do publikacji zobowiązany jest złożyć oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu tekstu oraz nienaruszeniu praw osób trzecich. [Załącznik 3.] Do tekstów przygotowanych przez większą liczbę autorów, dołącza się informację dotyczącą wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.
10. Warunek dopuszczenia artykułu do publikacji – dwie pozytywne recenzje.

 

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Redakcja czasopisma Świat Idei i Polityki,

ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 230