Świat Idei i Polityki

O czasopiśmie O czasopiśmie

O czasopiśmie

"Świat Idei i Polityki" to czasopismo naukowe Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym od 2001 roku publikowane są artykuły i recenzje autorów z Polski i z zagranicy. Od początku istnienia periodyk był rocznikiem, a od 2021 roku jest półrocznikiem. Intencją redakcji czasopisma jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni aspektów polityki. Czasopismo jest miejscem debaty naukowej badaczy dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych. Autorzy prezentują różne tradycje, podejścia badawcze i paradygmaty. Wspólnym mianownikiem dla tych rozważań są szeroko rozumiane idee, zjawiska i procesy polityczne. W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym oraz podsumowujące istniejący stan wiedzy i badań. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim. Warunkiem publikacji tekstu jest jego pomyślne przejście przez dwustopniową procedurę recenzyjną. Redakcja, Rada Naukowa i zespół recenzentów czuwają nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma. W latach 2001-2019 „Świat Idei i Polityki” ukazywał się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek, a od 2020 roku Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w wersji papierowej (wersja pierwotna) i elektronicznej. Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Czasopismo stosuje cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identifier) oraz unikalne identyfikatory autorów (ORCID – Open Researcher and Contributor ID).


Zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo „Świat Idei i Polityki” ma charakter interdyscyplinarny w ramach dziedziny nauk społecznych. Główną dyscypliną naukową, w obrębie której funkcjonuje czasopismo, są nauki o polityce i administracji, w tym przede wszystkim teoria polityki, metodologia nauk o polityce i administracji, międzynarodowe stosunki polityczne, najnowsza historia polityczna, geopolityka, myśl polityczna, ideologie polityczne, doktryny polityczne, systemy polityczne, partie polityczne i ruchy społeczne, teoria państwa i prawa, administracja publiczna, samorząd terytorialny, socjologia polityki, filozofia polityki, psychologia polityki, marketing polityczny, komunikowanie polityczne oraz polityki szczegółowe (gospodarcza, społeczna, kulturalna, ekologiczna, narodowościowa i inne). Obok nich trzema istotnymi dyscyplinami naukowymi czasopisma są nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. W czasopiśmie publikowane są także teksty z innych dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych. Warunkiem zgodności tekstu z profilem czasopisma jest jednak jego bezpośredni związek ze zróżnicowanymi aspektami polityki.

"Świat Idei i Polityki" ISSN 1643-8442

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Czasopismo jest indeksowane w bazach ERIH PLUS, DOAJ, CEJSH, POL-INDEX, Index Copernicus (ICV 2020: 90.55), Russian Science Citation Index i CEEOL.

Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna.

Zgodnie z Załącznikiem do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. czasopismo ma przyznane 40 pkt.

Prawa autorskie/Polityka Open Access

Wszystkie artykuły i recenzje publikowane w czasopiśmie są w pełni otwarte: natychmiastowo bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Artykuły są publikowane na warunkach licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0, która zezwala wszystkim na używanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane. Niezależnie od powyższych, Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich dzieł.