Akty prawne

Zarządzenie Nr 78/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów składanych w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz procedury administracyjnej dotyczącej recenzowania rozpraw habilitacyjnych

Pismo okólne Nr 23/2020/2021 Rektora UKW z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
hasła:
Operacje:
02.09.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 20/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie wskazania stanu prawnego doktorantów, którzy rozpoczęli studia trzeciego stopnia przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz nie otworzyli przewodów doktorskich do dnia 30 kwietnia 2019r., w zakresie obowiązków wynikających z § 38 ust. 2 pkt 1 i pkt 3) oraz ust. 3 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
hasła:
Operacje:
10.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 70/2019/2020 Senatu UKW z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego