Akty prawne

Uchwała Senatu Nr 80/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę 44/2016/2017 Senatu UKW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zakres obowiązków, nauczyciel akademicki

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.04.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 15/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 stycznia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
zmiana, podział, kierunki, specjalność, studia stacjonarne, zajęcia dydaktyczne

hasła: dydaktyka
publikacja: 18.01.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 7/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzyuczelnianej pod nazwą Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria
zgoda, utworzenie, jednostka międzyuczelniana, jednolite studia magisterskie

hasła: dydaktyka
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 143/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne zawierane z cudzoziemcami podejmującymi kształcenie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego na innych warunkach niż obowiązujące obywateli polskich oraz wzoru aneksu do umów ze studentami, których obowiązują zasady dotyczące obywateli polskich
wzory umów, cudzoziemcy, obywatele polscy

hasła: dydaktyka
publikacja: 03.10.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 77/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
zmiana, rekrutacja

hasła: dydaktyka
publikacja: 27.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 56/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia
określenie, efekty kształcenia, studia trzeciego stopnia, dziedzina, nauki przyrodnicze

hasła: dydaktyka
publikacja: 06.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 54/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
zatwierdzenie, wzór, dyplom, świadectwo

hasła: dydaktyka
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski