Akty prawne

Zarządzenie Nr 78/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów składanych w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz procedury administracyjnej dotyczącej recenzowania rozpraw habilitacyjnych

Uchwała Nr 70/2019/2020 Senatu UKW z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego

Uchwała Nr 73/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu
zatwierdzenie, wzory

 

Uchwała Senatu Nr 55/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia przez Senat UKW wzorów dyplomów doktora nauk, doktora sztuki oraz doktora habilitowanego
zatwierdzenie, wzór, dyplom