Akty prawne

Zarządzenie Nr 94/2020/2021 Rektora UKW z dnia 14 września 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 82/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Uchwała Nr 80/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Zarządzenie Nr 74/2020/2021 Rektora UKW z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim.