Akty prawne

Zarządzenie Nr 33/2019/2020 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2020 r.

w    sprawie    wprowadzenia     i    stosowania    w     Uniwersytecie    Kazimierza Wielkiego procedury powoływania/modyfikacji i przechowywania programu kształcenia
wprowadzenie, stosowanie

Zarządzenie Nr 23/2019/2020 Rektora UKW z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów i odpisu suplementu do dyplomu.
zasady, wydawanie

Uchwała Nr 22/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 196/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 8/2019/2020 Rektora UKW z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu w języku obcym
zasady, wydawanie, sposób, dyplom

Zarządzenie Nr 7/2019/2020 Rektora UKW z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie określenia wzorów regulujących warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów podyplomowych oraz opłat pobieranych od cudzoziemców.
określenie, wzory