Akty prawne

Zarządzenie Nr 78/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów składanych w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz procedury administracyjnej dotyczącej recenzowania rozpraw habilitacyjnych