Akty prawne

Uchwała Nr 80/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 75/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej określenia przez rektora kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich z zakresu działalności naukowej i artystycznej
hasła:
Operacje:
01.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 Rektora UKW z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim.