Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 40a/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu organizacyjnego i kompetencyjnego oraz wskazania obszaru do niezbędnych zmian
komisja przetargowa, zamówienie publiczne, audyt organizacyjny, kompetencyjny

Zarządzenie Nr 105/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa, sprawnego kierowania i koordynowania akcją ratowniczą oraz możliwości ewakuacji na wypadek zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu pracowników i studentów, powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w obiektach Uczelni.
bezpieczeństwo, kierowanie, koordynowanie, akcja ratownicza, ewakuacja, życie, zdrowie, pożar, klęska żywiołowa, atak terrorystyczny

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2013 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
plan rzeczowo-finansowy, środki publiczne, dotacje podmiotowe, przychody własne, podział, dysponowanie

Zarządzenie Nr 99/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dostosowania programu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela do wymagań ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131)
wytyczne, program kształcenia, zawód nauczyciela

Pismo okólne Nr 47/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i modernizację obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap
komisja przetargowa, zamówienie publiczne, roboty budowlane, modernizacja, CEKFiS, II etap