Akty prawne

Uchwała Nr 48/2020/2021 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Inżyniera materiałowa - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w zakresie modyfikacji planu studiów od roku akademickiego 2021/2022.

Uchwała Nr 47/2020/2021 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2021 rok
hasła:
Operacje:
06.07.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 45/2020/2021 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Operacje:
06.07.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 42/2020/2021 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskiem do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki o przyznanie nagrody ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
hasła:
Operacje:
06.07.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 84/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wypożyczalni sprzętu technicznego dla z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzonej przez Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami UKW
hasła:
Operacje:
30.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski