Akty prawne

Zarządzenie Nr 47/2010/2011 Rektora UKW z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia
wysokość opłat, cudzoziemcy, studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie, podyplomowe

Zarządzenie Nr 29/2010/2011 Rektora UKW z dnia 20 kwietnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana zarządzenia, odpłatność, przewód doktorski, habilitacyjny, postępowanie, nadanie tytułu naukowego, profesor

Zarządzenie Nr 21/2010/2011 Rektora UKW z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki oraz zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zaświadczenie, kredyt, pożyczka, zasady, wyłanianie najlepszych absolwentów

Zarządzenie Nr 55/2009/2010 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów i kół naukowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zasady, rejestracja, działanie, finansowanie, uczelniane organizacje studenckie, zespoły, koła naukowe

Zarządzenie Nr 42/2009/2010 Rektora UKW z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
odpłatność, przewód doktorski, habilitacyjny, tytuł naukowy, profesor