Akty prawne

Zarządzenie Nr 82/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022
hasła:
Operacje:
30.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 81/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022
Operacje:
30.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 78/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów składanych w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz procedury administracyjnej dotyczącej recenzowania rozpraw habilitacyjnych

Zarządzenie Nr 77/2020/2021 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie Regulaminu dotyczącego krajowych i zagranicznych wyjazdów pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zasad finansowania kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych osób niebędących pracownikami uczelni.
hasła:
Operacje:
11.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 40/2020/2021 Senatu UKW z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie podjęcia zadań związanych z włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności